Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 19921ARCHIWALNE z dnia 29.12.2017 r.

 • Oferty do
  15

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Polityki Społecznej

w Wydziale Polityki SpołecznejMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Wydział Polityki Społecznej – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Powstańców 41 a
40-024 Katowice

Adres urzędu:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej (pomieszczenie biurowe na III piętrze). Budynek przy ul. Powstańców 41 a – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty zewnętrzne z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w celu udzielania wyjaśnień dotyczących przekazania dotacji, uzgadniania planów i wysokości przekazanych środków, pozyskiwania informacji i udzielania pomocy w zakresie interpretacji przepisów prawa dotyczących wydatkowania środków publicznych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Monitorowanie zabezpieczenia środków finansowych w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydatkowania celem ustalenia ewentualnych nadwyżek lub ich niedoborów oraz przygotowania projektu wystąpienia o dodatkowe środki do właściwego ministra lub projektu zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego w ramach budżetu Wojewody Śląskiego
 • Przygotowywanie projektów umów w sprawie udzielenia dotacji i aneksów do nich, zawieranych pomiędzy Wojewodą Śląskim a jednostkami samorządu terytorialnego celem przekazania tym jednostkom środków finansowych na realizację zadań będących we właściwości Wydziału Polityki Społecznej
 • Analizowanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego dotyczących przyznania środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań celem dokonywania ich podziału i przygotowania wniosków o zmianę w planach dotacji, a następnie przekazania ich do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie projektów decyzji Wojewody Śląskiego w tym zakresie
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z wykonania budżetu Wojewody Śląskiego z zakresu zadań Wydziału Polityki Społecznej oraz rozliczeń dotacji udzielonych celem przedstawienia informacji o aktualnym stanie faktycznym oraz dokonania oceny prawidłowości wykorzystania dotacji przez jednostki dotowane na podstawie informacji i sprawozdań uzyskanych od jednostek
 • Sporządzanie wniosków ws. przeniesień wydatków budżetowych w obrębie rozdziału oraz między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków oraz pozycjami budżetu zadaniowego w ramach budżetu Wojewody Śląskiego w celu przekazania ich do komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za przygotowanie projektu decyzji Wojewody Śląskiego w tym zakresie
 • Prowadzenie ewidencji planów dotacji w układzie klasyfikacji budżetowej – budżet tradycyjny i zadaniowy, zadań oraz odrębnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w tym środków z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa celem zapewnienia aktualnej informacji o planie wydatków
 • Opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej dla zadań realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej (w układzie tradycyjnym i zadaniowym) na następny rok kalendarzowy celem przekazania ich do komórek organizacyjnych Urzędu odpowiedzialnych za sporządzenie projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej dysponenta głównego i dysponenta III stopnia
 • Dokonywanie podziału kwot dotacji i dochodów na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego do projektu ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej w zakresie zadań Wydziału Polityki Społecznej w celu przekazania ich do Wydziału Finansów i Budżetu odpowiedzialnego za sporządzenie projektu decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie projektu budżetu oraz budżetu Wojewody Śląskiego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym w zakresie pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w zakresie merytorycznej właściwości Wydziału Polityki Społecznej - umowa na zastępstwo"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: luty 2018 r.Liczba odwiedzin: 2998

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Agnieszka Mrożek

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 29.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×