Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 18773ARCHIWALNE z dnia 04.12.2017 r.

 • Oferty do
  15

  grudnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  3
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

w Wydziale Spraw Obywatelskich i CudzoziemcówMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

WARUNKI PRACY

Nietypowe godziny pracy - pełnienie dyżurów w wydłużony dzień pracy Urzędu. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klienta zewnętrznego (pracodawcy, cudzoziemcy, ich pełnomocnicy, obywatele polscy). Na stanowisku pracownik kontaktuje się z pracownikami innych instytucji (m.in. Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu ds. Cudzoziemców, prokuratury, sądów, ZUS, urzędów skarbowych, urzędów wojewódzkich, placówek dyplomatycznych i organów administracji samorządowej) celem udzielenia im informacji o wydanych decyzjach. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, z wykorzystaniem komputera (praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie). Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokojach biurowych na parterze budynku. Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji ws. zezwoleń na pracę cudzoziemców celem przygotowania projektów decyzji.
 • Wprowadzanie danych z wniosków o wydanie zezwoleń na pracę do aplikacji „Zatrudnienie cudzoziemców” w Systemie Informatycznym BROKER celem aktualizacji prowadzonych w nim baz danych.
 • Udzielanie klientom Urzędu informacji dotyczących przepisów z zakresu zatrudniania cudzoziemców oraz wydawanych decyzji w celu wyjaśnienia im trybu tych postępowań oraz warunków pracy cudzoziemców.
 • Weryfikowanie wniosków i uwierzytelnianie „za zgodność z oryginałem” przedłożonych przez stronę dokumentów oraz zarejestrowanie tych wniosków w elektronicznym krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu ws. cudzoziemców celem zapewnienia prawidłowości przyjmowanej dokumentacji.
 • Udzielanie informacji pracownikom organów administracji publicznej właściwych do spraw legalności wykonywania pracy i legalności pobytu cudzoziemców o posiadaniu (lub nie) przez cudzoziemców zezwoleń uprawniających do pracy w celu umożliwienia właściwej realizacji przez te organy ich ustawowych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o opłacie skarbowej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • komunikacja, współpraca, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • znajomość języków obcych: język angielski na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: luty 2018 r.Liczba odwiedzin: 2240

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Agnieszka Mrożek

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 04.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×