Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 13985ARCHIWALNE z dnia 08.08.2017 r.

 • Oferty do
  22

  sierpnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: związanych z rozpoczęciem specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów

w Wydziale ZdrowiaMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godzin dziennie). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. lekarze, lekarze dentyści itd.). Zagrożenie korupcją. Praca w terenie - organizowanie i udział w LEK, LDEK, oddelegowanie do prac związanych z LEK do innych województw, np.: Łódź, Kraków. Nietypowe godziny pracy (związane z tym, że egzaminy LEK, LDEK są organizowane poza godzinami urzędowania). Stanowisko pracy jest usytuowane w budynku Urzędu na III piętrze. Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.

ZAKRES ZADAŃ

 • Udzielanie konsultacji dot. zasad i możliwości odbycia specjalizacji lekarskich i lekarsko – dentystycznych w podstawowych i szczegółowych dziedzinach medycyny celem zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów.
 • Weryfikowanie i ocenianie pod względem formalnym wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach podstawowych i szczegółowych oraz analiza załączonych dokumentów celem umożliwienia pracownikom ochrony zdrowia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 • Przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego o rozpoczęcie specjalizacji celem wyłonienia lekarzy i lekarzy dentystów do jej rozpoczęcia.
 • Sporządzanie analiz, sprawozdań, zestawień dla konsultantów krajowych, konsultantów wojewódzkich, Ministerstwa Zdrowia (MZ) celem zobrazowania, w podziale na tryby odbywania specjalizacji, przebiegu postępowań kwalifikacyjnych, procedury odwoławczej w określonych przedziałach czasowych.
 • Udział jako przedstawiciel Wojewody Śląskiego w pracach Zespołów Egzaminacyjnych przeprowadzających Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko – Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) celem umożliwienia lekarzom i lekarzom dentystom uzyskania prawa wykonywania zawodu oraz przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego przed rozpoczęciem specjalizacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych lub/i 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z organizacją i przeprowadzaniem szkoleń lub/i w jednostkach ochrony zdrowia na stanowiskach związanych z zarządzaniem jednostkami ochrony zdrowia lub/i ochroną zdrowia
 • znajomość ustaw: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Prawo o szkolnictwie wyższym, o Karcie Polaka, o cudzoziemcach, o repatriacji
 • znajomość rozporządzeń MZ: ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, ws. podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, ws. wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury, ws. uznania dziedzin medycyny za priorytetowe, ws. stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
 • znajomość rozporządzenia MSWiA ws. trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni funkcję organu założycielskiego
 • znajomość rozporządzenia MON ws. trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku do którego Minister Obrony Narodowej pełni funkcję organu założycielskiego
 • znajomość rozporządzenia MS ws. trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia PRM ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • rzetelność
 • terminowość
 • nastawienie na rozwój
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność współpracy
 • skuteczna komunikacja
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • samodzielność
 • inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera (w szczególności: Excel, Word) na poziomie średniozaawansowanym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość rozporządzenia PRM ws. instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział I Przepisy ogólne, Dział II Postępowanie)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.08.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. związanych z rozpoczęciem specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów w Wydziale Zdrowia ”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach
i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację
o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796. Planowany termin zatrudnienia: wrzesień/październik 2017 r.Liczba odwiedzin: 3186

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Anna Garbacz

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 08.08.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×