Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 20760ARCHIWALNE z dnia 16.01.2018 r.

 • Oferty do
  05

  lutego

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: górnictwa otworowego i wiertnictwa

w Departamencie GórnictwaMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31,
40-055 Katowice

WARUNKI PRACY

1.   Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
•   trudne warunki w terenie,
•   szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
•   narażenie na zagrożenia naturalne,
•   narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
•   narażenia na zagrożenia związane z prowadzeniem robót strzałowych,
•   częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.

2.   Sposób wykonywania zadań:
•   pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
•   przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, a także nad wodą,
•   częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu wielokondygnacyjny, niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawowanie nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów OUG, a także wykonywanie zadań Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem otworowych zakładów górniczych i zakładów wykonujących roboty geologiczne i wiercenia , w zakresie rozpoznawania zagrożeń występujących w ruchu tych zakładów,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach związanych z udzieleniem zgody na odstąpienia od wymagań określonych przepisów i przyznawaniem uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz rozpatrywanie, w zakresie merytorycznym, skarg i wniosków dotyczących działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego,
 • dokonywanie kompleksowego sprawdzenia i oceny stanu bezpieczeństwa związanego z ruchem zakładu górniczego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń: erupcyjnego i siarkowodorowego oraz technicznych i wynikających z organizacji pracy w zakładach górnictwa otworowego,
 • koordynowanie zadań realizowanych przez pracowników urzędów górniczych w zakresie pozyskiwania danych w celu opracowania specjalistycznych informacji, analiz i raportów dla kierownictwa WUG oraz Dyrektora Departamentu, wynikających z bieżących poleceń, związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem i usuwaniem zagrożeń występujących w ruchu zakładów górnictwa otworowego (udział w badaniach mających na celu ustalenia stanów faktycznych i niebezpiecznych zdarzeń lub wypadków zaistniałych w zakładach górniczych),
 • przygotowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych w celu aktualizacji obowiązujących oraz wypracowania nowych regulacji prawnych w zakresie zagrożeń: erupcyjnego i siarkowodorowego oraz technicznych i wynikających z organizacji pracy w zakładach górnictwa otworowego (udział w konferencjach i spotkaniach tematycznych, w zakresie wdrażania rozwiązań),
 • udzielanie konsultacji innym pracownikom organów nadzoru górniczego oraz współpracowanie z przedsiębiorcami a także zapleczem naukowo-badawczym, w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń w górnictwie otworowym,
 • rozpatrywanie, pod względem merytorycznym, odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń na postanowienia dyrektorów okręgowych urzędów górniczych, dotyczących zagadnień górniczych,
 • sprawowanie nadzoru nad organizacją ratownictwa górniczego w górnictwie otworowym w celu zapewnienia prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami działań prowadzonych podczas tych akcji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie wiertnictwa lub eksploatacji otworowej
 • staż pracy : 5 lat (powyżej) w ruchu otworowego zakładu górniczego lub zakładu wykonującego roboty geologiczne jako osoba dozoru specjalności górniczej, wiertniczej lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego
 • Stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu specjalności górniczej lub wiertniczej w otworowych zakładach górniczych lub zakładach wykonujących roboty geologiczne
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w otworowych zakładach górniczych, zagrożeń naturalnych w otworowych zakładach górniczych, ratownictwa górniczego
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programu Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy wynoszący powyżej 5 lat w ruchu otworowego zakładu górniczego lub zakładu wykonującego roboty geologiczne jako osoba dozoru specjalności górniczej, wiertniczej lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego (świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków i inne, z których wynika jednoznacznie okres wykonywania powyższych czynności)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego stwierdzenie kwalifikacji co najmniej osoby wyższego dozoru ruchu specjalności górniczej lub wiertniczej w otworowych zakładach górniczych lub zakładach wykonujących roboty geologiczne
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wyższy Urząd Górniczy
  Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – GG/Z V/gł.spec./2",
  należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych - analiza dokumentów;
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy;
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze;
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, analityczne myślenie, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
- sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1431

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Aleksandra Jochemczyk

Komórka organizacyjna: Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×