Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 20276ARCHIWALNE z dnia 08.01.2018 r.

 • Oferty do
  18

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: maszyn i urządzeń w Zakładach Przeróbki Mechanicznej wraz z ciągiem załadunku kopaliny

w Departamencie EnergomechanicznymMiejsce wykonywania pracy:

Katowice

Adres urzędu:

Wyższy Urząd Górniczy
ul. Poniatowskiego 31,
40-055 Katowice

WARUNKI PRACY

1.   Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
•   trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,
•   szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
•   narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych,
•   narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
•   częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne,
•   nietypowe godziny pracy - system zmianowy.

2.   Sposób wykonywania zadań:
•   pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
•   przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,
•   przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,
• przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
•   częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu wielokondygnacyjny, niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów OUG, a także wykonywanie zadań Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli, w odniesieniu do maszyn i urządzeń w zakładach przeróbki mechanicznej wraz z ciągiem załadunku kopaliny w zakładach górniczych,
 • rozpatrywanie wniosków w sprawach związanych z udzielaniem zezwoleń na odstępstwa od określonych wymagań przepisów oraz rozpatrywanie, w zakresie merytorycznym, skarg i wniosków dotyczących działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym stosowania maszyn i urządzeń w zakładach przeróbki mechanicznej wraz z ciągiem załadunku kopaliny w zakładach górniczych,
 • koordynowanie zadań realizowanych przez pracowników urzędów górniczych w zakresie pozyskiwania danych o zagrożeniach związanych ze stosowaniem maszyn i urządzeń w zakładach przeróbki mechanicznej wraz z ciągiem załadunku kopaliny w zakładach górniczych,
 • udzielanie konsultacji pracownikom urzędów górniczych oraz dostarczanie informacji przedsiębiorcom w zakresie dotyczącym maszyn i urządzeń w zakładach przeróbki mechanicznej wraz z ciągiem załadunku kopaliny w zakładach górniczych,
 • przygotowywanie założeń do aktów prawnych oraz opiniowanie pod względem merytorycznym projektów aktów prawnych i norm technicznych w celu wypracowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie stosowania maszyn i urządzeń w zakładach przeróbki mechanicznej wraz z ciągiem załadunku kopaliny w zakładach górniczych,
 • udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn grożącego niebezpieczeństwa lub wypadku zaistniałego w zakładzie górniczym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne magisterskie w zakresie mechaniki lub elektryki lub przeróbki mechanicznej kopalin
 • staż pracy : 5 lat (powyżej) w zakresie przeróbki mechanicznej kopalin w strukturach przedsiębiorcy górniczego lub w ruchu podziemnego lub odkrywkowego zakładu górniczego jako osoba dozoru w specjalności przeróbki mechanicznej kopalin lub mechanicznej, lub elektrycznej, lub jako pracownik inspekcyjno – techniczny w organach nadzoru górniczego
 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu specjalności przeróbki mechanicznej kopalin lub mechanicznej, lub elektrycznej w podziemnych lub odkrywkowych zakładach górniczych
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego
 • Znajomość rozporządzeń wydanych na mocy ww. ustawy, w szczególności rozporządzenia w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych oraz rozporządzeń w sprawie szczegółowych wymagań prowadzenia ruchu w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń w zakładach przeróbki mechanicznej
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie edytora tekstu
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Kreatywność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 2 lata (co najmniej) w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru o specjalności przeróbka mechaniczna kopalin
 • Studia podyplomowe w zakresie administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy wynoszący powyżej 5 lat w zakresie przeróbki mechanicznej kopalin w strukturach przedsiębiorcy górniczego lub w ruchu podziemnego lub odkrywkowego zakładu górniczego jako osoba dozoru w specjalności przeróbki mechanicznej kopalin lub mechanicznej, lub elektrycznej, lub jako pracownik inspekcyjno – techniczny w organach nadzoru górniczego
 • Kopia dokumentu potwierdzającego stwierdzenie kwalifikacji osoby dozoru ruchu specjalności przeróbki mechanicznej kopalin lub mechanicznej, lub elektrycznej w podziemnych lub odkrywkowych zakładach górniczych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych w zakresie administracji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice
  Oferty, w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Oferta pracy – GEM/ZVI/gł.spec./3",
  należy wysyłać na ww. adres lub składać w Kancelarii Głównej.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów;
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy;
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze;
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: skuteczna komunikacja, myślenie analityczne, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
- sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-18-20.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 884

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Udostępnił: Aleksandra Jochemczyk

Komórka organizacyjna: Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 08.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×