Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 60857ARCHIWALNE z dnia 10.02.2020 r.

 • Oferty do
  20

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: nasiennictwa oraz ochrony roślin i techniki

Oddział GliwiceMiejsce wykonywania pracy:

Gliwice

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach teren działania Oddziału w Gliwicach
ul. Ku Dołom 6
44-100 Gliwice

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
ul. Grabowa 1A
40-172 Katowice

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób.
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.
Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks).
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Siedziba Oddziału mieści się na wysokim parterze budynku ze schodami.

ZAKRES ZADAŃ

 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty prowadzące obrót materiałem siewnym w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje uprawy na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w celu wyeliminowania zagrożeń, które mogą zaistnieć w wyniku nieprawidłowości związanych z obrotem środkami ochrony roślin.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem kierownika pobiera próby materiału siewnego w celu potwierdzenia ich jakości i tożsamości w trakcie badań laboratoryjnych lub oceny poletkowej oraz pobiera próby materiału siewnego i materiału roślinnego na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 • Pobiera pod nadzorem pracownika próby środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie w celu wykonania badań ich jakości w upoważnionych jednostkach i wprowadza dane do systemu Instytutu Ochrony Roślin – PIB.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika kontroluje postępowanie z materiałem siewnym niespełniającym wymagań określonych w przepisach prawnych w ocenie laboratoryjnej oraz cech zewnętrznych, kontroluje wykonanie decyzji zakazujących obrotu materiałem siewnym w celu niedopuszczenia do obrotu materiału niespełniającego wymagań.
 • Wpisuje do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie dane podmiotów, które uzyskały zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie ochrony roślin oraz dane dotyczące przebadanych opryskiwaczy.
 • Udziela niezbędnych informacji i wyjaśnia wątpliwości podmiotom z zakresu nasiennictwa podczas spotkań informacyjnych.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem kierownika kontroluje pracę akredytowanych próbobiorców w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania czynności pobrania prób i stosowania przez akredytowanych próbobiorców przepisów prawa w tym zakresie.
 • Współuczestniczy lub pod nadzorem Kierownika planuje pracę w zakresie wykonywanych zadań i przedstawia sprawozdania z planu pracy w celu właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań, a także sporządza informacje i sprawozdania z zakresu prowadzonych spraw w celu ich przedłożenia do wykorzystania przy konstruowaniu sprawozdań z działalności WIORiN.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Znajomośc ustawy o nasiennictwie.
 • Znajomośc ustawy o środkach ochrony roślin.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Współpraca.
 • Komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Język angielski poziom komunikatywny.
 • Umjętności IT.
 • Organizacja pracy własanej.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Pozytywne podejście do klienta.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe lub składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie-pokój nr 312 (II piętro)na adres:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa ul. Grabowa 1A
  40-172 Katowice z dopiskiem "oferta pracy inspektor ds. nasiennictwa oraz ochrony roślin i techniki w Oddziale Gliwice".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, z siedzibą w Katowicach ul. Grabowa 1 A tel.: 32 351 24 00
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo-katowice@piorin.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe lub składać osobiście w kopercie z dopiskiem "oferta pracy w służbie cywilnej na stanowisko inspektor ds. nasiennictwa oraz ochrony roślin i technik Oddział Gliwice". Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu będzie przekazywana przez pracownika ds. kadr z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Brak odpowiedzi do 26.02.2020 r. będzie równoznaczny z odrzuceniem oferty. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 858

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach

Udostępnił: Barbara Olszańska

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 10.02.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×