Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie

Ogłoszenie o naborze nr 35423ARCHIWALNE z dnia 05.10.2018 r.

 • Oferty do
  15

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy informatyk

KomendaMiejsce wykonywania pracy:

Częstochowa

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
ul. Legionów 20
42-213 Częstochowa

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno- biurowa
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- obsługa urządzeń biurowych
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
- stanowisko pracy znajduje się na 3 piętrze budynku
- budynek 4 piętrowy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych (toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, korytarze dzielone drzwiami)

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjno technicznej sprzętu łączności i informatyki oraz materiałów eksploatacyjnych;
 • uczestnictwo w planowaniu potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego umożliwiającego sprawną realizację zadań przez wojskową komendę uzupełnień;
 • prowadzenie jako redaktor treści podstrony jednostki organizacyjnej na stronie bip.gov.pl;
 • prowadzenie dokumentacji oraz pełnienie roli administratora sieci INTER-MON, strony internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, ePUAP;
 • realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz przepisach wykonawczych;
 • utrzymanie w stałej sprawności systemów informatycznych eksploatowanych w wojskowej komendzie uzupełnień oraz planowanie i realizacja archiwizacji danych;
 • zapewnienie we współdziałaniu z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • prowadzenie okresowych zabiegów konserwacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego i użytkowego oraz archiwizacja danych;
 • dbałość o sprawność techniczną oraz niezawodność systemów informatycznych;
 • udział w opracowywaniu projektów rozkazów i zaleceń dotyczacych spraw zwiazanych z eksploatacją i wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne, elektroniczne lub pokrewne
 • staż pracy: 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • udokumentowana znajomość obsługi systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowych;
 • znajomość zagadnień związanych z administracją systemami z rodziny Windows/ XP/Vista/7 oraz Windows Server 2008/2012;
 • znajomośc domeny Active Directory;
 • znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz minimum jednego z rozwiązań opartego na MS SQL, MySQL, Infrmix;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z administracją sieciami TCP/IP, rozwiązywanie problemów, rozbudowa, tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej;
 • znajomość konfigurcji urządzeń sieciowych ( drukarki, skanery, routery itp.);
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "TAJNE" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka PHP, HTML;
 • znajomość obsługi pakietu graficznego CorelDRAW, Photoshop, GIMP;
 • dyspozycyjność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • znajomość przepisów ustawy o powszechnum obowiązku obrony RP;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego do klauzuli "TAJNE" zgodnie z ustawą o ochroni informacji niejawnych;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i ukończonych kursów lub szkoleń
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
  ul. Legionów 20
  42-213 Częstochowa

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ul. Legionów 20 42-213 Częstochowa email: wkuczestochowa@ron.mil.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 261 101 619
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie ul. Legionów 20 42-213 Częstochowa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
W procedurze kwalifikacji wezmą udział oferty, które spełnią łącznie następujące warunki:
- złożone w terminie;
- dokumentacja jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu o naborze dokumenty i podpisane oświadczenia ;
- CV i list motywacyjny są uwiarygodnione własnoręcznym czytelnym podpisem i opatrzone datą;
- udokumentowanie spełnienia wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze dotyczących poziomu i kierunku wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego.

Nabór prowadzony będzie w 3 etapach:
etap I - weryfikacja aplikacji pod względem formalnym, powiadomienie telefoniczne lub drogą elektroniczną zakwalifikowanych kandydatów o terminie II etapu;
etap II - test z wiedzy z zakresu informatyki, Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Planowane rozpoczęcie pracy 02.11.2018 r.
Przewidywane wynagrodzenie brutto: 2767,00 zł + dodatek za wysługę lat pracy.

W składanych ofertach proszę o podanie adresu e-mail nr. telefonu kontaktowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 261 101 602

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 477

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie

Udostępnił: Małgorzata Dyjak

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 05.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×