Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Ogłoszenie o naborze nr 63768ARCHIWALNE z dnia 03.06.2020 r.

 • Oferty do
  17

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Chorzowie

Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny PracyMiejsce wykonywania pracy:

Chorzów

Komenda Miejska Policji w Chorzowie
ul. Legnicka 1
41-503 Chorzów

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Chorzowie
ul. Legnicka 1
41-503 Chorzów

WARUNKI PRACY

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko wyposażone jest w telefon, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów. Stanowisko usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda do parteru.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzi kontrole (zgodnie z zatwierdzonym prez KMP Chorzów rocznym planem kontroli) warunków służby / pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, a następnie bieżąco informuje Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, opracowuje i sporządza wnioski zmierzające do ich usunięcia w celu zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia policjantów i pracowników oraz poprawy ich warunków pracy;
 • Przeprowadza ( na podstawie przygotowanych na stanowisku planów szkolenia) szkolenia wstępne z zakresu BHP dla nowo - przyjętych funkcjonariuszy i pracowników Policji. Wystawia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego;
 • Uczestniczy w pracach komisji i zespołów powypadkowych powołanych przez Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie w celu zbadania okoliczności i przyczyn wypadków. Przygotowuje, sporządza i przedstawia pozostałym członkom komisji powypadkowych wnioski powypadkowe oraz propozycje zmian w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, jak również sprawuje kontrolę nad realizacją tych wniosków. Przygotowuje całość dokumentacji dot. wypadków. Prowadzi całość zagadnienia związanego ze zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi;
 • Dokonuje oceny ryzyka na stanowiskach pracy w celu rozpoznania zagrożeń i określenia środków zaradczych na poszczególnych stanowiskach pracy. Dokonuje bieżącej aktualizacji dokumentacji dot. oceny ryzyka zawodowego. Prowadzi stały monitoring tego zagadnienia;
 • Opracowuje wewnętrzne zarządzenia, regulaminy i instrukcje ogólne oraz opiniuje szczegółowe instrukcje dotyczące BHP na stanowiskach służby/pracy wyposażonych w maszyny i urządzenia, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w celu dostosowania do wymagań BHP;
 • Współpracuje ze społeczną inspekcją pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną przy MSWiA na terenie woj. śląskiego - sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją nakazów zawartych w Decyzjach, prowadzi ewidencję nakazów, sporządza analizy i informacje w tym zakresie w celu dostosowani warunków służby/pracy do wymogów określonych w przepisach. Współpracuje z ZOZ MSWiA w Katowicach w ramach realizowanej na stanowisku działalności z zakresu medycyny pracy (badania okresowe, specjalistyczne, sanitarno-epidemiologiczne, szczepienia ochronne);
 • Sporządza i przedstawia pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków służby pracy/służby.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne w specjalności bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata na samodzielnym stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • znajmość przepisów z dziedziny BHP, prawa pracy
 • znajomość UStawy o Służbie Cywilnej
 • znajomość Ustawy o Policji
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • kreatywność, samodzielność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe kierunek Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata na samodzielnym stanowisku ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • umiej ętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  ul. Legnicka 1
  41-503 Chorzów

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Chorzowie z siedzibą przy ul. Legnickiej 1, 41-503 Chorzów
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Legnicka 1, 41-503 Chorzów 32 7715 216 adres e-mail: iod@chorzow.ka.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.
Wynagrodzenie zasadnicze : 3041,23 złotych brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy(od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty należy składać /przesyłać z dopiskiem na kopercie: "Oferta zatrudnienie na stanowisko inspektora Jednoosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie."
Oferty niepodpisane, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i niespełniające wymogów nie podlegają zwrotowi, zostaną złożone do składnicy akt KMP Chorzów.
Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko inspektora jednoosobowego stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy KMP w Chorzowie jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo- w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32)7715 219 lub 218

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2266

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Chorzowie

Udostępnił: Anna Dębska

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 03.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×