Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 35149ARCHIWALNE z dnia 02.10.2018 r.

 • Oferty do
  16

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: administracji architektoniczno-budowlanej I instancji

w Wydziale InfrastrukturyMiejsce wykonywania pracy:

Bielsko-Biała

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Adres urzędu:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na II piętrze budynku przy ul. Piastowskiej 40. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Budynek bez barier architektonicznych wyposażony w odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku od ul. Mieszka I wyposażone w podjazd. Praca w terenie związana z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi udzielania pozwoleń na budowę. Zagrożenie korupcją. Kontakty z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami nadzoru budowlanego. Wysiłek fizyczny - załączniki do wniosków o pozwolenie na budowę w sprawach dotyczących inwestycji celu publicznego to z reguły wielotomowe opracowania umieszczane w wielkogabarytowych i ciężkich opakowaniach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w celu przygotowania projektów decyzji w sprawach dotyczących udzielania pozwoleń na budowę (wykonanie innych robót budowlanych) oraz przyjęcia zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania projektów postanowień dotyczących udzielenia, bądź odmowy zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań w trybie nadzwyczajnym w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego celem przygotowania projektów rozstrzygnięć w sprawach wznowienia, zmiany bądź uchylenia decyzji.
 • Przygotowywanie w oparciu o dokumentację znajdującą się w wydziałowych składach akt w Archiwum Zakładowym i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych projektów pism (lub projektów pism i kopii dokumentacji) celem udzielenia odpowiedzi na wniosek skierowany do Wydziału Infrastruktury w trybie informacji publicznej.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, przeniesienia decyzji na innego inwestora, zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, zgody na wejście w teren sąsiedniej działki.
 • Przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w celu przygotowania projektu opinii dotyczących zasadności skargi powszechnej wnoszonej przez obywatela lub stanowiska w odniesieniu do petycji oraz przekazywania projektów odpowiednio opinii i stanowisk do Wydziału Kontroli, odpowiedzialnego za przygotowanie wersji ostatecznej odpowiedzi.
 • Przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w toku postępowań celem przyśpieszenia lub uproszczenia ich prowadzenia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: architektura lub budownictwo lub inżynieria środowiska lub budownictwo wodne lub inżynieria sanitarna i wodna lub inżynieria i gospodarka wodna lub elektrotechnika lub prawo lub administracja
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym przygotowaniem dokumentacji formalnej i projektowej lub roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo wodne, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość ustaw: o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o dostępie do informacji publicznej, o drogach publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, Prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych w tym roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
 • w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, budownictwo wodne, inżynieria sanitarna i wodna lub inżynieria i gospodarka wodna lub elektrotechnika - uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, budownictwo wodne, inżynieria sanitarna i wodna lub inżynieria i gospodarka wodna lub elektrotechnika - studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej lub w przypadku wykształcenia wyższego na kierunku prawo lub administracja - studia z zakresu budownictwa
 • znajomość orzecznictwa sądowo-administracyjnego z zakresu spraw dot. architektury i budownictwa, znajomość Kodeksu cywilnego (Księga II. Własność i inne prawa rzeczowe, przepisy dot. odpowiedzialności cywilnej)
 • znajomość: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych i formułowania uzasadnień do nich
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office) na poziomie średniozaawansowanym
 • myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. administracji architektoniczno-budowlanej I instancji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Jagiellońska 25, pokój 161, parter
  40 - 032 Katowice z dopiskiem "Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. administracji architektoniczno-budowlanej I instancji"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych kandydatów biorących udział w naborze jest Wojewoda Śląski - Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice. Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pod numerem telefonu (032)-20-77-975 lub poprzez e-mail: iod@katowice.uw.gov.pl. Dane osobowe kandydatów biorących udział w naborze zawarte w złożonych dokumentach aplikacyjnych są przetwarzane w celu realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. administracji architektoniczno-budowlanej I instancji. Dane te będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej. Udzielona zgoda jest podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez kandydatów dokumentach aplikacyjnych, związanych z procedurą naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. administracji architektoniczno-budowlanej I instancji. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. administracji architektoniczno-budowlanej I instancji. Kandydaci biorący udział w naborze mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niepodanie danych dodatkowych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału kandydata w procedurze naboru. Dane osobowe kandydatów biorących udział w naborze nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. administracji architektoniczno-budowlanej I instancji oraz w celach archiwalnych, a w przypadku danych dodatkowych do czasu ewentualnego wycofania przez kandydata zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranej przez Dyrektora Generalnego Urzędu osoby. Dane osobowe kandydatów biorących udział w naborze nie będą podlegały profilowaniu. Kandydatom biorącym udział w naborze przysługuje prawo dostępu do treści Ich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia (w zakresie danych dodatkowych) lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: listopad 2018 r.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 724

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Udostępnił: Justyna Firlit

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Budżetowe

Wprowadzono: 02.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×