Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 45206ARCHIWALNE z dnia 28.03.2019 r.

 • Oferty do
  08

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli produktów

w Wydziale Kontroli Jakości i Bezpieczeństwa ProduktówMiejsce wykonywania pracy:

Bielsko-Biała

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Delegatura w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40 (IIp.)

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Brata Alberta 4 40-951 Katowice

WARUNKI PRACY

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Delegatura w Bielsku-Białej znajduje się na II piętrze budynku oddziału Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Budynek jet wyposażony w podjazd oraz windę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich tylko do III kondygnacji , brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy. Praca w siedzibie Delegatury oraz w terenie (kontrole na terenie woj. śląskiego), częste wyjazdy służbowe i kontakty zewnętrzne, przebywanie w zmiennych warunkach atmosferycznych, stres związany z wykonywaniem czynności kontrolnych, podejmowaniem decyzji oraz różnorodnością wykonywanych zadań, zagrożenie korupcją.

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w kontrolach przeprowadzanych zgodnie z ustaloną tematyką i zasadami określonymi w przepisach regulujących tryb postępowania organów Inspekcji Handlowej
 • przygotowywanie się do kontroli poprzez zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami, wykładniom przepisów, normami, wytycznymi i innymi dokumentami dotyczącymi tematyki planowanej kontroli
 • przygotowywanie na podstawie wyników kontroli wniosków i zarządzeń, dokonywanie czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia oraz opracowywanie projektów pism w postępowaniu pokontrolnym
 • opracowywanie projektów sprawozdań, informacji z kontroli

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1930 ze zm.)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo Przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r., poz. 646 ze zm.)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.427 ze zm.)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 z późn. zm.)
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 155)
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 ze zm.)
 • Znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 70 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej (M.P. z 2011 r., Nr 93 poz. 953)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • zdolnosć analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjność (kontrole w różnych porach dnia)
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • rzetelność, dokładność i terminowość
 • odpowiedzialność i sumienność
 • praca w administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.04.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
  40-951 Katowice
  ul. Brata Alberta 4
  Sekretariat I piętro
  (z zaznaczeniem na kopercie "oferta pracy - inspektor w Wydz. Kontroli Jakości" - Delegatura w Bielsku-Białej))

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA Administrator Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, sekretariat@katowice.wiih.gov.pl, nr tel. (32) 35-68-100, zwany dalej: Administratorem. Inspektor ochrony danych Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, z dopiskiem Inspektor ochrony danych, • e-mail: iodo@katowice.wiih.gov.pl • nr tel. (32) 35-68-100 wew. 120. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawa prawna: 1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); 2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); 3Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 4Art. 6 ust. 1 lit a RODO; 5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Odbiorcy danych osobowych Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator oraz Wojewoda Śląski w związku z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). Okres przechowywania danych Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia tego procesu z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Administrator ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo prawo do: 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4. prawo do usunięcia danych osobowych; 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) Informacja o wymogu podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze 2600 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Przekazane wraz z ofertą dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) nie będą rozpatrywane .
Oświadczenia, list motywacyjny muszą zawierać datę i własnoręczny podpis, a życiorys (CV) własnoręczny podpis, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne będzie zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu www. katowice.wiih.gov.pl oraz wywieszona
w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Inspektoratu (tablica informacyjno-ogłoszeniowa)
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru będzie przekazywana telefonicznie lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Osoby, których oferty zostały odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty można odebrać
w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
Zakres zadań Inspekcji Handlowej prezentuje strona internetowa Inspektoratu
www. katowice.wiih.gov.pl
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32)356 81 00 wew.135 lub (32)356 81 00 wew.120

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1251

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach

Udostępnił: Magdalena Druch

Komórka organizacyjna: Wydział Prawno-Organizacyjnego Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 28.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×