Krajowa Informacja Skarbowa

Ogłoszenie o naborze nr 53657ARCHIWALNE z dnia 05.09.2019 r.

 • Oferty do
  13

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent

do spraw: udzielania – w ramach dostępnych kanałów komunikacji – informacji w zakresie prawa podatkowego i/lub celnego

w Drugim Wydziale Obsługi KlientaMiejsce wykonywania pracy:

Bielsko-Biała

Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej
w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 2A
43-300 Bielsko-Biała

Adres urzędu:

Krajowa Informacja Skarbowa
ul. T. Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy: • stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, • rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie, • wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.506,08 zł brutto. • dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), • nagrody jubileuszowe, • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, • dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS, • ciekawe godziny pracy ustalane harmonogramami: 7.00–15.00, 8.00–16.00 oraz 10.00–18.00, • pokój śniadaniowy w miejscu pracy, • otwartą i przyjazną atmosferę w pracy, • pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie, • możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, • możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obsługa klienta zewnętrznego, • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, • praca w klimatyzowanym pomieszczeniu, • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku III piętrowym, • budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo, • wejście główne posiada podjazd zewnętrzny i wewnętrzny dla osób niepełnosprawnych, • węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych (parter), • miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, • budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchoniemych.

ZAKRES ZADAŃ

 • udzielanie odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i/lub celnego w ramach dostępnych kanałów komunikacji, w celu pomocy klientom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i/lub celnych,
 • monitorowanie wydanych interpretacji indywidualnych oraz innych wybranych źródeł wiedzy, które dotyczą przepisów prawa podatkowego i/lub celnego, w celu ich wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej i/lub celnej,
 • opracowywanie i aktualizowanie kart bazy wiedzy Krajowej Informacji Skarbowej, w tym karty Poradnika Pytań i Odpowiedzi, w celu wykorzystania w trakcie udzielania informacji, dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności oraz ujednolicania informacji podatkowej i/lub celnej,
 • sygnalizowanie przełożonemu rozbieżności interpretacyjnych w zakresie udzielanych odpowiedzi w celu ujednolicenia stanowiska.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność prostego i precyzyjnego formułowania odpowiedzi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, informatyczne lub wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego lub informatyki
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Krajowa Informacja Skarbowa
  ul. T. Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała
  z dopiskiem „oferta pracy – asystent KIO2 PIT (zastępstwo)”
  lub osobiście w Kancelarii KIS, parter pok. 1-5.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; poniżej informacja do zapoznania się:

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, mający siedzibę w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Teodora Sixta 17.Współadministratorem Pani/Pana danych jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kis@mf.gov.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /KIS/wnioski, telefonicznie pod nr 33 472-79-00 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Strona internetowa Krajowej Informacji Skarbowej: www.kis.gov.pl.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod.kis@mf.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych:

1) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze, tj. przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie art. 221 § 1, § 4-§ 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 4 pkt 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w związku z art. 25 ust. 4 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może wystąpić gdy wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Informacje o odbiorcach danych lub kategorie odbiorców danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

1) organom Krajowej Administracji Skarbowej właściwym ze względu na zakres spraw będących przedmiotem prowadzonych postępowań;
2) innym organom, jednostkom i podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.
Okres przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w niniejszej Informacji z uwzględnieniem 3 miesięcy,
w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska. Po zrealizowaniu tego celu jedynie niektóre dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach prawa wydanych na jej podstawie (2 lata).

Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kierując pismo na adres siedziby administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

telefon: 22 531-03-00; fax: 22 531-03-01; strona internetowa: www.uodo.gov.pl

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu wskazanego  w niniejszej Informacji. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku/pisma bez rozpatrzenia.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.
Pracownik będzie podlegał ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).
Postepowanie rekrutacyjne będzie się składać z trzech etapów: testu wiedzy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej, sprawdzenia umiejętności praktycznych – rozmowy przez telefon oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 68.Liczba odwiedzin: 3330

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Jednostka organizacyjna: Krajowa Informacja Skarbowa

Udostępnił: Joanna Słomka

Komórka organizacyjna: Dział Kadr

Wprowadzono: 05.09.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×