Urząd Morski w Słupsku

Ogłoszenie o naborze nr 49345ARCHIWALNE z dnia 14.06.2019 r.

 • Oferty do
  24

  czerwca

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

bosman portu

w Inspektoracie Administracji Portów, Hydrografii i Robót CzerpalnychMiejsce wykonywania pracy:

Ustka

Kapitanat Portu Ustka
ul. Marynarki Polskiej 3
76-270 Ustka

Adres urzędu:

Urząd Morski w Słupsku
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

WARUNKI PRACY

Czynniki uciążliwe:
- praca w równoważnym systemie czasu pracy (12-godzinnym) - także w nocy, soboty, niedziele i święta,
- obchód terenów portowych, kontrola nabrzeży i jednostek pływających, wchodzenie z nabrzeża na jednostki pływające - bez względu na występujące warunki atmosferyczne, także przy oblodzeniu,
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 h dziennie,
- obsługa radia VHF i radaru.

Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer, radar, UKF

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, przestrzeganiem przepisów portowych i innych zarządzeń porządkowych
 • Kontrola jednostek na wyjściu pod kątem spełnienia wymogów Karty Bezpieczeństwa
 • Nadzór i kontrola w zakresie stanu techniczno - eksploatacyjnego urządzeń hydrotechnicznych
 • Koordynacja ruchu jednostek w porcie i na redzie - regulowanie ruchem jednostek na redzie na wejściu do portu
 • Kontrola działania na obszarze portu i redy: oznakowania nawigacyjnego, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń oświetlenia portowego
 • Obsługa radiotelefonu, prowadzenie zapisów w Dzienniku Portowym oraz stały nasłuch UKF
 • Przekazywanie codziennej informacji o warunkach hydrometeorologicznych oraz wydarzeniach w porcie do Inspektoratu Monitorowania Ruchu Morskiego
 • Współudział w akcjach ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze związanym z gospodarką morską
 • Świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub świadectwo operatora radarowego wydane po 24 sierpnia 2000 r.
 • Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu UKF
 • Ważne świadectwo zdrowia dla marynarzy, wydane przez uprawnionego lekarza
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie o profilu morskim
 • doświadczenie zawodowe: w pracy w administracji
 • Dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Dyplom szypra drugiej klasy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość przepisów z zakresu administracji morskiej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym potwierdzona zdanym testem Marlinsa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym lub kopia świadectwa operatora radarowego wydanego po 24 sierpnia 2000 r.
 • Kopia świadectwa operatora łączności bliskiego zasięgu UKF
 • Kopia aktualnego świadectwa zdrowia dla marynarzy, wydanego przez uprawnionego lekarza
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dyplomu na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Kopia dyplomu szypra drugiej klasy
 • Kopia Certfikatu MARLINS®

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Słupsku - sekretariat
  al. Sienkiewicza 18
  76 - 200 Słupsk

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@umsl.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji rekrutacyjnej Urzędu Morskiego w Słupsku oraz osoby upoważnione przez administratora danych
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.

Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3498,42 zł + dodatek stażowy.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 211

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Słupsku

Udostępnił: Barbara Śliwka

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Wprowadzono: 14.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×