Urząd Morski w Słupsku

Ogłoszenie o naborze nr 42471ARCHIWALNE z dnia 08.02.2019 r.

 • Oferty do
  13

  lutego

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: zamówień publicznych

w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy EuropejskichMiejsce wykonywania pracy:

Słupsk

Adres urzędu:

Urząd Morski w Słupsku
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

WARUNKI PRACY

- praca biurowa, w godzinach 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku; - użycie monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie; - czynności o charakterze statycznym, w pozycji siedzącej, przy biurku; - stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka); - zagrożenie korupcją; - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Bariery architektoniczne: - schody, - brak windy, - brak podjazdu, - brak odpowiednio dostosowanych toalet, - brak drzwi odpowiedniej szerokości.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzorowanie działalności komórek organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • Pełnienie obowiązków sekretarza Komisji przetargowej - pisemne dokumentowanie przebiegu postępowania, sporządzanie protokołu, udzielanie wykonawcom wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Przygotowywanie i kierowanie do publikacji ogłoszeń w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, określanie wartości szacunkowej zamówienia w Euro, ustalanie terminu ogłoszenia postepowań oraz terminu składania i otwarcia ofert
 • Przygotowywanie bieżącej informacji dla Dyrektora Urzędu dotyczącej terminów oraz postępów prac przy przeprowadzonych postępowaniach
 • Reprezentowanie Urzędu przed Krajową Izbą Odwoławczą

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją oraz odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe - studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub oświadczenie o przeszkoleniu w zakresie zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.02.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Słupsku - sekretariat
  al. Sienkiewicza 18
  76-200 Słupsk

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, al. Sienkiewicza 18, 76-200 Słupsk
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@umsl.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji rekrutacyjnej Urzędu Morskiego w Słupsku oraz osoby upoważnione przez administratora danych
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3905,08 zł + dodatek stażowy.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2716

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Słupsku

Udostępnił: Anna Chomienko

Komórka organizacyjna: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Wprowadzono: 08.02.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×