Urząd Morski w Gdyni

Ogłoszenie o naborze nr 40484ARCHIWALNE z dnia 08.01.2019 r.

 • Oferty do
  31

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: zamówień publicznych

w Wydziale Zamówień PublicznychMiejsce wykonywania pracy:

Gdynia

Adres urzędu:

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

WARUNKI PRACY

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie Narzędzia i materiały pracy: - komputer Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzorowanie, koordynowanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielanie wyjaśnień Wykonawcom, współpraca z komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z prowadzonymi postępowaniami
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, w tym badanie i ocena złożonych ofert, opracowywanie dokumentacji przetargowej, koordynowanie pracy komisji przetargowej oraz czynności związanych z przebiegiem postępowania odwoławczego
 • opracowywanie i publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu
 • koordynacja postępowań wyjaśniających, przygotowywanie i przekazywanie kopii dokumentów oraz udzielanie pisemnych wyjaśnień podmiotom kontrolującym i instytucjom nadzorującym prawidłowość realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
 • analiza i interpretacja obowiązujących przepisów i orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji powierzonych obowiązków

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja albo wyższe oraz studia podyplomowe w obszarze zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze zamówień publicznych
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze administracja publiczna
 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego, prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wykonywanych zadań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - …………………

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, że:

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia;
2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@umgdy.gov.pl;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
4.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub – w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru;
5.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6.posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7.ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

•   oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
•   Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
•   aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
•   proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 565,92 - 4 006,27 zł
•   do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
•   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 74 lub 58 355 32 10

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2162

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnił: Kalina Kapuścińska-Kozera

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 08.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×