Urząd Morski w Gdyni

Ogłoszenie o naborze nr 63727ARCHIWALNE z dnia 03.06.2020 r.

 • Oferty do
  10

  czerwca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: Narodowego Systemu SafeSeaNet i łączności radiowej

Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu MorskiegoMiejsce wykonywania pracy:

Gdynia

ul. Polska 2, 81-339 Gdynia

Adres urzędu:

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promieniowanie: elekromagnetyczne niejonizujące - strefa bezpieczna

Warunki uciążliwe:
- praca nocna

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • monitorowanie poprawności działania komponentów Narodowego Systemu SafeSeaNet oraz udzielanie pomocy i wyjaśnień ich użytkownikom
 • przekazywanie informacji użytkownikom systemu SafeSeaNet poprzez uruchamianie właściwych Instrukcji ISO (w sytuacjach kryzysowych po autoryzacji bezpośredniego przełożonego)
 • kontaktowanie się z krajowymi użytkownikami Narodowego SSN (LCA) oraz National Single Window w przypadkach występujących nieprawidłowości odnośnie wprowadzanych przez nich danych
 • prowadzenie całodobowej łączności i nasłuchu na międzynarodowych częstotliwościach radiowych przeznaczonych do alarmowania i bezpieczeństwa w systemie łączności GMDSS oraz utrzymywanie stałej łączności operacyjnej pomiędzy Centrum Bezpieczeństwa Morskiego (CBM) a Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (MRCK)
 • współpraca z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zgodnie z obowiązującymi procedurami prowadzenia łączności i nasłuchu na polskich obszarach morskich
 • współpraca ze służbą Krajowego Koordynatora PSC w zakresie zgłaszanych nieprawidłowości związanych z zawinięciami statków do portów polskich oraz koordynowanie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy Narodowym SSN a systemem informatycznym Port State Control – THETIS
 • gromadzenie i analizowanie informacji o błędnym działaniu systemów oraz współpraca z serwisem technicznym

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku nawigacja, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, bezpieczeństwo morskie państwa
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 7 miesięcy w obsłudze systemów: radarowych lub NAVTEX, lub SWIBŻ, lub PHICS
 • świadectwo operatora GMDSS (GOC) lub świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość zagadnień związanych z monitorowaniem ruchu morskiego, w szczególności znajomość ogólna systemu SafeSeaNet
 • znajomość systemów monitorowania ruchu ze szczególnym uwzględnieniem AIS, LRIT
 • znajomość przepisów i obsługi systemów radiowych związanych z Systemem GMDSS
 • znajomość Nawigacyjnego Słownika Frazeologicznego IMO
 • bardzo dobra obsługa komputera, diagnozowanie napotykanych nieprawidłowości w działaniu systemów i aplikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy w charakterze operatora radiostacji brzegowej
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • kurs operatora VTS
 • kurs obsługi ECDIS, SWIBŻ
 • biegła znajomość języka angielskiego (C1 wg ESOKJ)
 • znajomość problematyki związanej z wdrażaniem elektronicznych systemów składających się na funkcjonowanie Narodowego Systemu SSN oraz National Single Window
 • znajomość logistyki w zakresie obrotu portowego
 • znajomość podstaw języka XML oraz podstawowych zasad budowy dokumentów XML
 • umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • skuteczna komunikacja

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.06.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - …………………

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.
2. Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: – Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia – e-mail: iod@umgdy.gov.pl
3. Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w  procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub – w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:-  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii-  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
–  usunięcia danych osobowych;
–  wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
7. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie

przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp wzw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

•   oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
•   Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefonicznie lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
•   aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
•   proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4397,16 zł - 5033,16 zł,
•   do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu,
•   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 58 355 36 00.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 852

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnił: Katarzyna Bartkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 03.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×