Urząd Morski w Gdyni

Ogłoszenie o naborze nr 38953ARCHIWALNE z dnia 03.12.2018 r.

 • Oferty do
  14

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji (NationalSafeSeaNet)

Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu MorskiegoMiejsce wykonywania pracy:

Gdynia

ul. Polska 2
81-339 Gdynia

Adres urzędu:

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- promieniowanie: elektromagnetyczne niejonizujące – strefa bezpieczna
Warunki uciążliwe:
- praca nocna
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • monitorowanie poprawności działania komponentów Narodowego Systemu SafeSeaNet (National SSN) oraz udzielanie pomocy i wyjaśnień ich użytkownikom
 • przekazywanie informacji użytkownikom systemu SafeSeaNet poprzez uruchamianie właściwych Instrukcji ISO (w sytuacjach kryzysowych po autoryzacji bezpośredniego przełożonego)
 • kontaktowanie się z krajowymi użytkownikami Narodowego SSN (LCA) oraz National Single Window w przypadkach występujących nieprawidłowości odnośnie wprowadzanych przez nich danych
 • współpraca ze służbami Krajowego Koordynatora PSC w zakresie zgłaszanych nieprawidłowości związanych z zawinięciami statków do portów polskich; koordynowanie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy Narodowym SSN a systemem informatycznym Port State Control – THETIS
 • gromadzenie i analizowanie informacji o błędnym działaniu systemów oraz współpraca z serwisem technicznym
 • udział w pracach z zakresu rozwoju i dostosowania do bieżących wymagań ustawodawstwa krajowego i europejskiego Narodowego SSN oraz i National Single Window
 • uczestnictwo we współpracy z bezpośrednim przełożonym w analizie opracowywanych przez EMSA cyklicznych raportów zawierających dane statystyczne i przepływ informacji oraz wypracowywanie programów naprawczych
 • udział w opracowywaniu warunków zamówienia, planowaniu i realizacji testów nowych wersji aplikacji ogólnych oraz kolejnych wersji SSN

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku nawigacja lub systemy informacyjne w bezpieczeństwie lub bezpieczeństwo morskie państwa
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość zagadnień związanych z monitorowaniem ruchu morskiego na wodach europejskich, w szczególności znajomość ogólna systemu SafeSeaNet
 • znajomość systemów monitorowania ruchu ze szczególnym uwzględnieniem AIS, LRIT
 • bardzo dobra obsługa komputera
 • umiejętność diagnozowania napotkanych nieprawidłowości w działaniu systemów i aplikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w stosowaniu oprogramowania do planowania, prowadzenia i dokumentowania testów akceptacyjnych (Testlink)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESKJ)
 • znajomość problematyki związanej z wdrażaniem elektronicznych systemów składających się na funkcjonowanie Narodowego Systemu SSN oraz National Single Window
 • znajomość logistyki w zakresie obrotu portowego
 • znajomość podstaw języka XML oraz podstawowych zasad budowy dokumentów XML
 • świadectwo przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania
 • świadectwo ograniczone operatora GMDSS lub inne na obszar A1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - …………………

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia;
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@umgdy.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub – w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

•   oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
•   Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
•   aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
•   proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3444,12 zł
•   do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
•   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 36 00 lub 58 355 31 75.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 612

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnił: Katarzyna Bartkowska

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 03.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×