Archiwum Państwowe w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 50108ARCHIWALNE z dnia 01.07.2019 r.

 • Oferty do
  01

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

konserwator archiwalny

Oddział V KonserwacjiMiejsce wykonywania pracy:

Gdynia

Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni ul. Handlowa 11 81-038 Gdynia

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Gdańsku ul. Wałowa 5 80-858 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Kontakt z materiałami skażonymi mikrobiologicznie, kurzem oraz odczynnikami chemicznymi. Transportowanie akt i materiałów konserwatorskich po terenie Archiwum za pomocą wózków specjalistycznych, ręczny załadunek akt. Obsługa maszyn i urządzeń technicznych.

ZAKRES ZADAŃ

 • monitorowanie i dokumentowanie warunków przechowywania materiałów archiwalnych w magazynach Oddziału Zamiejscowego w Gdyni oraz stanu ich higieny
 • udział w szkoleniach specjalistycznych, konferencjach i sympozjach konserwatorskich oraz samodzielny rozwój zawodowy
 • wykonywanie napraw dokumentów (w tym prace introligatorsko-renowacyjne), specjalistycznych zabiegów konserwatorskich oraz przygotowanie dokumentów do digitalizacji
 • tworzenie dokumentacji konserwatorskich oraz wykonywanie ekspertyz
 • opieka merytoryczna nad Pracownią Konserwacji Masowej, dezynfekcją akt w komorze próżniowej oraz digitalizacją materiałów archiwalnych
 • organizacja własnych prac konserwatorskich oraz udział w pracach zespołowych
 • udzielanie konsultacji konserwatorskich zainteresowanym instytucjom i osobom
 • przeprowadzanie szkoleń dla różnych grup pracowników

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe dyplomowany konserwator dzieł sztuki w zakresie zabytków papieru i skóry
 • znajomość przepisów prawa archiwalnego
 • kultura osobista
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • efektywność w realizacji zadań i celów
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • dokładność, obowiązkowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Gdańsku
  ul. Wałowa 5
  80-858 Gdańsk , skr. poczt. 401

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5, 80-858 Gdańsk, e-mail:apgda@gdansk.ap.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 58 301-74-63 wew.403, e-mail: jchilicki@gdansk.ap.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Gdańsku. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane( liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dokumentów nie odsyłamy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 301-74-63 wew. 446 oraz 58 661-35-88 wew. 31
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1453

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Gdańsku

Udostępnił: Anna Sylwia Kolas

Komórka organizacyjna: stanowisko d/s służby cywilnej

Wprowadzono: 01.07.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×