Urząd Morski w Gdyni

Ogłoszenie o naborze nr 62504ARCHIWALNE z dnia 14.03.2020 r.

 • Oferty do
  24

  marca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik oddziału

do spraw: nadzoru robót

Wydział Techniczno - InwestycyjnyMiejsce wykonywania pracy:

Gdynia

Adres urzędu:

ul. Chrzanowskiego 10,
81-338 Gdynia

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: Czynniki szkodliwe dla zdrowia: - praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie Warunki uciążliwe: - praca na wysokości do 3 metrów - zmienne warunki atmosferyczne - praca w terenie Narzędzia i materiały pracy: - komputer Infrastruktura - bariery architektoniczne: - winda - brak podjazdu - brak schodołazu - toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - drzwi odpowiedniej szerokości - brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie pracami oddziału w zakresie objętym Regulaminem Urzędu Morskiego w Gdyni w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu realizowanych robót remontowych i inwestycyjnych
 • nadzorowanie powierzonych zadań z zakresu inwestycji, remontów budowli hydrotechnicznych oraz robót pogłębiarskich i refulacyjnych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu budowlanego tj. zgodnego z dokumentacja techniczną i zapisami umów na wykonawstwo
 • współdziałanie z Oddziałem Planowania i Dokumentacji na etapie planowania i projektowania zadań oraz zawierania umów
 • współpraca z przedsiębiorstwami wykonawczymi w zakresie realizacji robót pogłębiarskich, refulacyjnych i hydrotechnicznych oraz z biurami projektowymi i instytucjami związanymi z realizacja w/w robót w zakresie uzyskania pozwoleń na budowy, zgłaszania robót budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania w celu prawidłowej realizacji zadań wydziału
 • przygotowanie postępowań dla Wydziału Zamówień Publicznych; opracowywanie założeń dla projektów technicznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne, kierunek budownictwo
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze budownictwo; 2 lata przy przygotowaniu bądź realizacji inwestycji budowlanych
 • uprawnienia budowlane
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów prawa budowlanego
 • znajomość przepisów prawa wodnego
 • znajomość przepisów zamówień publicznych
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność kierowania zespołem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze budownictwo wodne, morskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata kierowania zespołem; 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • studia podyplomowe w zakresie Warunków Kontraktowych FIDIC
 • studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami
 • uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych
 • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • obsługa programów kosztorysowych (Norma PRO)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.03.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - ...

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: – Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia – e-mail:iod@umgdy.gov.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub – w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do: - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;– usunięcia danych osobowych; – wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz w przypadku kandydatów na stanowiska w służbie cywilnej – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
[2] Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp wzw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt.1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

•   oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu)
•   Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
•   aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
•   proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4 732,92 - 5 361,68 zł
•   do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
•   dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 61/66 lub 58 355 31 71

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1945

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Urzędu Morskiego

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Gdyni

Udostępnił: Alina Krużycka

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 14.03.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×