Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 65156ARCHIWALNE z dnia 04.07.2020 r.

 • Oferty do
  17

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

w Wydziale Ocen Oddziaływania na ŚrodowiskoMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
•   praca w siedzibie Urzędu,
•   częste kontakty z klientem zewnętrznym,
•   wykonywanie zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
•   praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
•   praca na I piętrze w budynku bez windy,
•   praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•   przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach opinii w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach opinii w zakresie określenia zakresu raportu;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć - ponowna ocena;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach transgranicznego oddziaływania przedsięwzięć, projektów polityk, strategii, planów i programów na środowisko;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach monitoringów, analiz porealizacyjnych;
 • Przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz dokonywania innych czynności związanych z systemem ocen oddziaływania na środowisko.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe , profilowane w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej lub w obszarze ochrony środowiska.
 • Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawa ochrony środowiska; Kodeksu postępowania administracyjnego; Ustawy o służbie cywilnej; Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • Zdolność analitycznego myślenia i argumentowania;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich;
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, GIS);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;
 • Znajomość GIS,
 • Asertywność
 • Kreatywność w działaniu;
 • Umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji;
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich;
 • Znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.07.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

· Administrator danych i kontakt do niego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Gdańsku ul. Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk

· Kontakt do inspektora ochrony danych: Monika Dłużniewska, e-mail: iod.gdansk@rdos.gov.pl

· Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

·       Informacje o odbiorcach danych: brak

·       Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru
na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

· Uprawnienia:

o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

· Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

· Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

• W ofercie należy powołać się na numer ogłoszenia: 65156;
• W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres
e-mail, numer telefonu;
• Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
• Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane;
• Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone;

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 824

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Udostępnił: Monika Dłużniewska

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjny oraz Informacji o Środowisku

Wprowadzono: 04.07.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×