Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 60003ARCHIWALNE z dnia 21.01.2020 r.

 • Oferty do
  31

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

Zespołu Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w GdańskuMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

ul. Nowe Ogrody 27
80-803 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowej normy czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z zasadami prawa pracy oraz przekazywanie tych dokumentów pracownikom KMP w Gdańsku oraz komórkom wypłacającym świadczenia finansowe
 • ustalanie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w KMP w Gdańsku i podległych jednostkach organizacyjnych tj. uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych, należności związanych z wysługą lat i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w przedmiotowej kwestii w celu przekazaia komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji dotyczącej wysokości należnych świadczeń
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Policji oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • koordynacja realizowanej w komórkach i jednostkach organizacyjnych KMP w Gdańsku polityki personalnej
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych w celu przekazania jej do organu emerytalno-rentowego
 • ewidencjonowanie wniosków urlopowych i zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy oraz ich przekazywanie do odpowiednich komórek
 • koordynacja zatrudniania tłumaczy w sezonie letnim
 • organizacja naboru kandydatów skierowanych do odbycia stażu w KMP w Gdańsku
 • prowadzenie rekrutacji pracowników dla potrzeb KMP w Gdańsku, w tym organizacja naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej oraz wewnętrznych procedur
 • współpraca z komórkami i jednostkami KMP i KWP w Gdańsku, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy, Urzędem Miejskim

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w administracji lub co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 27
  Sekretariat Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Gdańsku przyjmuje oferty od pn. do pt. w godz.: 8.00 - 15.00.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Miejski Policji w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 27 80-803 Gdańsk komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Naczelnik Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych ul. Nowe Ogrody 27 80-803 Gdańsk iod.gdansk@gd.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Istnieje możliwość odbioru złożonych aplikacji w ciągu 3 m-cy od dnia publikacji wyników naboru.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska oraz numeru ogłoszenia, przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Podanie i oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów będą informowane mailowo lub telefonicznie.

Wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP KMP w Gdańsku:
http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/wzory-oswiadczen/12825,Oswiadczenie-o-nieskazaniu-i-korzystaniu-z-praw-publicznych-wzor.html

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2.884,04zł plus dodatek z tytułu wysługi lat.

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych środkach przekazu.

Tel. Kontaktowy: /58/ 321 63 69.Liczba odwiedzin: 1909

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Udostępnił: Magdalena Kos

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Doskonalenia Zawodowego

Wprowadzono: 21.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×