Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 12759ARCHIWALNE z dnia 06.07.2017 r.

 • Oferty do
  17

  lipca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: przygotowania dokumentacji projektowej

w Wydziale Dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w GdańskuMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

GDDKiA
Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, - prowadzenie samochodu służbowego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca biurowa (obsługa narzędzi biurowych takich jak komputer, drukarki, kserokopiarki, fax, etc.), - czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze, - budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, brak podjazdów, wind oraz przystosowanych toalet.

ZAKRES ZADAŃ

 • współpraca podczas prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych,
 • współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska na etapie przygotowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • udział w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • udział w prowadzeniu prac dotyczących przygotowania dokumentów niezbędnych w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,
 • udział w uzyskaniu decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień koniecznych dla uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz materiałów w budownictwie drogowo–mostowym,
 • udział w przeprowadzaniu merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia kompletności wykonania zamówienia i spełnienia celu, którym została wykonana.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe inżynierskie w specjalności drogowej lub budowlanej,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego i ustawy prawo ochrony środowiska,
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze drogownictwa
 • prawo jazdy kategorii B,
 • przeszkolenie w zakresie: prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, dokumentacji projektowych, spec-ustawy drogowej,
 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej),

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • kopia uprawnieńbudowlanych do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej),

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
  ul. Subisława 5
  80-354 Gdańsk-Oliwa
  Dokumenty można składać osobiście – w sekretariacie Oddziału (pokój 123) pn.-pt., 7.30 -16.15

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
- test wiedzy w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne
- rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej max. 1,83
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wroniej 53, kod pocztowy 00-874 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 058-511-24-39Liczba odwiedzin: 1844

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 06.07.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×