Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 69725ARCHIWALNE z dnia 07.10.2020 r.

 • Oferty do
  23

  października

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referent

do spraw: zabezpieczenia obsługi kancelaryjnej WSzW

Kancelaria TajnaMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W GDAŃSKU
ul. Do studzienki 45, 80-206 GDAŃSK

WARUNKI PRACY

Warunki pracy: warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie urzędu i sporadycznie w terenie; • praca administracyjno- biurowa wykonywana w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym. miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie; • wymuszona pozycja ciała; • naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach; • brak windy w budynku (3-piętrowych), brak podjazdów wewnątrz i na zewnątrz budynków.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie korespondencji jawnej w urządzeniach oraz wprowadzanie do systemu elektronicznego obiegu dokumentów SI ARCUS oraz przekazywanie materiałów otrzymanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne WSzW.
 • Współudział w rozliczaniu wykonawców z powierzonych im dokumentów zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
 • Obsługa korespondencji poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w zastępstwie operatora głównego.
 • Udział w zapewnieniu ciągłości pracy kancelarii ćwiczebnej.
 • Uczestniczenie w kompletowaniu dokumentów otrzymanych i wytworzonych w czasie ćwiczenia (treningu) stanowiących wartość archiwalną lub szkoleniową do teczki przedmiotowej (zgodnie z rzeczowym wykazem akt) zawierającej całość dokumentacji za dane ćwiczenie (trening).
 • Uczestniczenie w przygotowaniu kancelarii tajnej do kontroli okresowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 • zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”;
 • znajomość zasad pracy biurowej;
 • umiejętności: współpracy z innymi, dokładność, rzetelność, systematyczność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w pracy kancelaryjnej w administracji publicznej lub w instytucjach wojskowych
 • szkolenie specjalistyczne personelu kancelarii tajnych;
 • umiejętność pracy w elektronicznym obiegu dokumentów;
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” wydane przez SKW lub ABW.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie -Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego personelu kancelarii tajnych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” wydane przez SKW lub ABW.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.10.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W GDAŃSKU
  ul. Do studzienki 45, 80-206 GDAŃSK

  z dopiskiem "Rekrutacja ogłoszenie nr 69725"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych:
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych:
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3200,00-3350,00 zł.(brutto) plus dodatek stażowy. Oferty nie kompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie drugiego etapu naboru i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 261-21-21-69; 261-21-21-62.Liczba odwiedzin: 3319

Wytworzył/odpowiada: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku

Udostępnił: Jolanta Fornalska

Komórka organizacyjna: Sekcja Ogólna

Wprowadzono: 07.10.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×