Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 31989ARCHIWALNE z dnia 10.08.2018 r.

 • Oferty do
  20

  sierpnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kontroler skarbowy

do spraw: audytu środków publicznych

w Referacie Audytu Środków PublicznychMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
80-362 Gdańsk
ul. Chłopska 3

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76
80-831 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy zorganizowane zgodnie z przepisami bhp,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek posiada windę,
- toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- drzwi nieodpowiedniej szerokości, niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie audytu gospodarowania środkami publicznymi, z wyłączeniem audytów gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA,
 • sporządzanie protokołów i innych dokumentów w toku audytu gospodarowania środkami publicznymi oraz przygotowywanie projektów sprawozdań, opinii lub zaleceń kończących audyt,
 • przygotowywanie projektów zawiadomień przekazywanych podmiotom sprawującym nadzór lub kontrolę nad działalnością audytowanych, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy biurowej,
 • znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • łatwość komunikacji,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych lub prawnych,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze kontroli lub audytu,
 • studia podyplomowe z zakresu audytu lub kontroli

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261), lub współpracy z tymi organami“ – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.08.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk
  kancelaria p. 104

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk tel. (58)300 23 00 e- mail: ias.gdansk@mf.gov.pl 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem – iod.gdansk@mf.gov.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz przepisów wykonawczych. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu rekrutacji, nie dłużej niż trzy miesiące od daty zatrudnienia wybranego w naborze kandydata. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa pracy lub służby. Niepodanie danych może spowodować brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. 8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jak i nie będą podlegały profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze od 3.016,88 do 3.372,91 zł brutto.

Należy podać numer ogłoszenia.

Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty, w szczególności list motywacyjny oraz oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata. Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w zakładce Ogłoszenia: Nabór - wzory oświadczeń.

Długość wymaganego doświadczenia zawodowego musi jednoznacznie wynikać z przedstawionych dokumentów.

Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
I - ocena złożonych dokumentów,
II - sprawdzian wiedzy,
III - rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu
i terminie kolejnych etapów rekrutacji.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.Liczba odwiedzin: 777

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Udostępnił: Agnieszka Puszkarz

Komórka organizacyjna: IZK-1

Wprowadzono: 10.08.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×