Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 58173ARCHIWALNE z dnia 30.11.2019 r.

 • Oferty do
  11

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  nabór w toku
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik wydziału

w Wydziale ds. Zabytków Ruchomych, Dokumentacji, Rejestru i Ewidencji ZabytkówMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4

WARUNKI PRACY

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, • pokój biurowy mieści się na IV piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdża do IV piętra. • brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • organizowanie pracy i koordynowanie realizacji zadań Wydziału oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami ruchomymi i dotyczących wpisu/odmowy wpisu zabytku do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i opinii dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami ruchomymi oraz postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji dot. wpisu lub odmowy wpisu zabytku ruchomego i nieruchomego do rejestru zabytków
 • wydawanie opinii i zaleceń konserwatorskich dotyczących ochrony zabytków ruchomych
 • prowadzenie inspekcji konserwatorskich zabytków ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie wpisanych do rejestru a wnioskowanych o wpis, pod kątem oceny wartości zabytkowych, oceny zachowania zabytku oraz oceny jego substancji zabytkowej
 • nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu wydawania pozwoleń na wywóz zabytków za granicę
 • nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu dotacji celowych i refundacji ze środków budżetowych znajdujących się w dyspozycji wkz , prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych i nieruchomych
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych Urzędu w zakresie dokumentacji ewidencyjnej zabytków ruchomych i nieruchomych
 • nadzór nad opiniowaniem wykazów Gminnych Ewidencji Zabytków i programów opieki nad zabytkami oraz nad przygotowywaniem wniosków w sprawach dotyczących ustanowienia Kandydata społecznym opiekunem zabytków i wniosków o przyznanie odznaki „Za opiekę nad zabytkami”,
 • nadzór nad przygotowywanymi do publikacji wnioski o wpisie/skreśleniu do rejestru zabytku nieruchomego w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego
 • nadzór nad aktualizacją wykazu Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz nad prowadzonym zbiorem bibliotecznym,
 • nadzór nad opracowywaniem i przygotowywaniem materiału odwoławczego na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie ochrony i opiece nad zabytkami nad zabytkami ruchomymi wpisu/odmowy wpisu,
 • przygotowywanie planu pracy Wydziału, w tym plan wpisu do rejestru zabytków oraz sprawozdania z realizacji zadań,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe konserwatorskie, historia sztuki, zabytkoznawstwo, konserwacja
 • staż pracy: co najmniej 3 lata w obszarze ochrony zabytków
 • • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
 • • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • • umiejętność planowania ianalitycznego myslenia
 • . asertywność
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność zarządzania zespołem ludzkim
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracyjne,prawnicze, podyplomowe z zakresu administracji
 • staż pracy: co najmniej 1 rok na stanowisku kierowniczym
 • • komunikatywność
 • • umiejętność obsługi komputera,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku (tylko w przypadku złożenia życiorysu wraz ze zdjęciem
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w sekretariacie na IV piętrze, pokój nr 514
  ul. Dyrekcyjna 2-4 , 80-852 Gdańsk

  Na kopercie należy umieścić dopisek: nabór na stanowisko kierownika wydziału RD

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt do Inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku: iod@zabytki.mail.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na pracowników WUOZ w Gdańsku na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną


W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. ok. 4200 zł/mies. (+ wysługa lat).

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub e:mail o terminie przeprowadzenia testu wiedzy.

Techniki i metody naboru:
•   weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
•   test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
•   rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 301-62-67 wew. 39


WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1288

Wytworzył/odpowiada: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Udostępnił: Bogumiła Wantoch-Rekowska

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 30.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×