Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 40366ARCHIWALNE z dnia 04.01.2019 r.

 • Oferty do
  16

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  5
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor ochrony zabytków

do spraw: zabytków nieruchomych

w Wydziale ds. Zabytków NieruchomychMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Adres urzędu:

Wojewódzki urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 2-4

WARUNKI PRACY

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, • praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, • podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, • pokój biurowy mieści się na IV piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdża do IV piętra. • brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • 1. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach związanych z wydawaniem pozwoleń dotyczących zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
 • 2. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 3. przeprowadzanie kontroli i oględzin terenowych zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych pod kątem ich zachowania i występujących zagrożeń oraz dokonywanie oceny prowadzonych prac pod względem zgodności z wydanym pozwoleniem oraz formułowanie projektów opinii stanowiących zalecenia pokontrolne oraz przygotowywanie projektów decyzji nakazowych
 • 4. przygotowywanie projektów opinii dotyczących formy i sposobu ochrony konserwatorskiej zabytków nieruchomych,
 • 5. dokonywanie oceny merytorycznej dokumentacji technicznej prac projektowych pod względem konserwatorskim dla użytkowników i właścicieli obiektów
 • 6. współdziałanie w opiniowaniu Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami pod kątem spełniania wymogów ochrony konserwatorskiej,
 • 7. opracowywanie i przygotowywanie materiału odwoławczego na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie zabytków nieruchomych i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz opracowywanie projektów pism, w celu udzielenia odpowiedzi do organu wyższej instancji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe konserwatorskie, architektoniczne, konstrukcyjno- budowlane
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w zawodzie
 • • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
 • • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • • znajomość ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym,
 • • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • • znajomość ustawy o opłacie skarbowej
 • • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • • komunikatywność
 • • umiejętność obsługi komputera,
 • • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w sekretariacie na IV piętrze, pokój nr 514
  ul. Dyrekcyjna 2-4 , 80-852 Gdańsk

  Na kopercie należy umieścić dopisek: nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. zabytków nieruchomych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku: iod@zabytki.mail.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na pracowników WUOZ w Gdańsku na podstawie wyrażonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną


W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. ok. 3100 zł/mies. (+ wysługa lat).

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub e:mail o terminie przeprowadzenia testu wiedzy.

Techniki i metody naboru:
•   weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
•   test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
•   rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 301-62-67 wew. 39


WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2819

Wytworzył/odpowiada: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Udostępnił: Bogumiła Wantoch-Rekowska

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 04.01.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×