Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 64804ARCHIWALNE z dnia 27.06.2020 r.

 • Oferty do
  31

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor ochrony środowiska

do spraw: gospodarki odpadami

Wydział InspekcjiMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293 oraz teren województwa pomorskiego

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293

WARUNKI PRACY

- praca zmianowa oraz dyżury - praca w siedzibie urzędu i w terenie - kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję - praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - zagrożenie korupcją - zagrożenie naciskami grup przestępczych - bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w przeprowadzaniu kontroli planowych i pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
 • Udział w podejmowaniu czynności polegających na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc.
 • Przyjmowanie i przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o interwencje w zakresie ochrony środowiska.
 • Udział pod kierunkiem doświadczonych pracowników w działaniach z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia czynności kontrolnych.
 • Prowadzenie bazy danych o podmiotach korzystających ze środowiska w celu dostarczenia zbiorczych informacji organom nadrzędnym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji, techniczne, przyrodnicze, chemiczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy praca na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli, ścigania przestępstw i wykroczeń
 • Wykształcenie: Podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, prawa, administracji, techniczne, przyrodnicze, chemiczne
 • Komunikatywność i asertywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.07.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
  80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293
  Dopisek: Nr ogłoszenia w KPRM: 64804

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Państwa danych osobowych będzie Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (dalej: WIOŚ). Można się z nami skontaktować w następujący sposób: • listownie na adres: Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk • przez e-mail: sekretariat@gdansk.wios.gov.pl • telefonicznie: +48 58 309 49 11 - 13
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: • listownie na adres: Trakt św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk • przez e-mail: iodo@gdansk.wios.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku 80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 293
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Urząd zapewnia swoim pracownikom:
- stabilną i ciekawą pracę
- możliwość rozwoju zawodowego
- wsparcie na etapie wdrożenia do pracy
- wynagrodzenie: 3700 zł brutto
- dodatek za wieloletnią pracę
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłata do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej (w tym karta MultiSport)

Nabór kandydatek/kandydatów odbywa się II etapowo. I etap to ocena dokumentów złożonych przez kandydatki i kandydatów do pracy pod kątem terminowości, kompletności i spełnienia wymogów formalnych. II etap to rozmowy kwalifikacyjne, na które zaproszone są te osoby które spełniają wymagania formalne. Następnie kandydaci wytypowani z II etapu przedstawiani są kierownictwu WIOŚ celem podjęcia decyzji o zatrudnieniu. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru o ich terminie zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki naboru są opublikowane w BIP KPRM oraz siedzibie urzędu. Oferty osób niezatrudnionych będą zniszczone po upływie 7 dni roboczych od zakończenia naboru. Pozostałe dokumenty aplikacyjne przechowywane są do trzech miesięcy od zakończenia naboru.
Dodatkowych informacji udziela Naczelnik Wydziału Inspekcji Pani Aleksandra Chrząszcz, tel. 58 765 95 53.
Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2020 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1674

Wytworzył/odpowiada: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Udostępnił: Iwona Hrynkiewicz

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds. Kadr, Szkolenia i Organizacji

Wprowadzono: 27.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×