Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 32589ARCHIWALNE z dnia 23.08.2018 r.

 • Oferty do
  3

  września

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: fitosanitarnych

w Oddziale GranicznymMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku,
Oddział Graniczny w Gdańsku, ul. Oliwska 21/23, 80-563 Gdańsk

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca terenowo - laboratoryjno - biurowa. Praca w terenie wiąże się w szczególności ze sprawnym, samodzielnym przeprowadzaniem kontroli fitosanitarnej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu stwierdzenia występowania oraz zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych. Praca w siedzibie Oddziału Granicznego w Gdańsku. Praca w pracowni laboratoryjnej wymaga samodzielnego skrupulatnego, starannego wykonywania badań laboratoryjnych przy pobranych próbkach. W biurze praca wymagająca dobrego zorganizowania, koncentracji, staranności, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w biurze i pracowni laboratoryjnej na szóstym piętrze w budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w terenie wymaga dużej sprawności fizycznej podczas pobierania prób z kontenerów, samochodów lub statków i podczas transportu pobranych prób oraz odporności psychicznej w komunikacji z klientem podczas obsługi importu i eksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. Częste kontakty z trudnym klientem, praca w stresie, zagrożenie korupcją, praca w systemie zmianowym.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola fitosanitarna importowanych towarów wraz z opakowaniami i środkami transportu, wydawanie stosowanych decyzji administracyjnych w celu uniemożliwienia wprowadzenie wraz z przesyłką organizmów kwarantannowych i szkodliwych. Wydawanie z upoważnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspktora Ochrony Roślin i Nasiennictwa decyzji administracyjnych związanych z graniczną kontrolą fitosanitarną roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
 • Kontrola fitosanitarna eksportu i reeksportu według zleceń, pobieranie i badanie prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz wystawianie z upoważnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa świadectw fitosanitarnych określających status fitosanitarny przesyłki;
 • Sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych czynności z wykorzystaniem systemu informatycznego w celu wystawienia odpowiednich dokumentów umożliwiających dalszy obrót towarów;
 • Sporządzanie notyfikacji zakwestionowanych przesyłek w systemie informatycznym Europhyt w celu informowania o zaistniałej sytuacji władz krajowych i pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej;
 • Współdziałanie z Urzędami Celnymi, importerami i zarządami portów za pośrednictwem programów internetowych: NAVIS na terenie terminalu kontenerowego DCT oraz SOTEK na terenie terminalu kontenerowego GTK;
 • Uczestnictwo w Systemie Koordynacji Kontroli (SKK) - PORTY 24h.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne. Znajomość ustawy o ochronie roślin. Znajomość ustawy o nasiennictwie. Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Znajomość Kpa. Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.09.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  ul. Na Stoku 48
  80-874 Gdańsk

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku wi-gdansk@piorin.gov.pl telefon 58 302 36 35
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo-gdansk@piorin.gov.pl telefon 58 302 36 35 wew. 32
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku ul. Na Stoku 48 80-874 Gdańsk
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 58 302 36 35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2300,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, oświadczenia) muszą być własnoręcznie podpisane. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku w zakładce "Praca i praktyki".
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu iorin.gda.pl zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną. Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 2009

Wytworzył/odpowiada: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Udostępnił: Ewa Biedrzycka

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds kadr

Wprowadzono: 23.08.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×