Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 53230ARCHIWALNE z dnia 30.08.2019 r.

 • Oferty do
  11

  września

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

aplikant

do spraw: stanowisko przygotowujące do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego

Oddział Inspekcji w GdańskuMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

ul. Jaśkowa Dolina 50
80-286 Gdańsk
teren działań kontrolnych : woj. pomorskie

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 50
80-286 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa oraz praca w terenie
Praca biurowa - praca przy komputerze powyżej 4h, obsługa urządzeń biurowych.
Praca w terenie - prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, prowadzenie kontroli w terenie.
Podczas kursu specjalistycznego zajęcia odbywać się będą w ośrodku Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu. Kurs składa się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych.
W ramach kursu organizowane są zajęcia wymagające dużego wysiłku fizycznego.
Aplikant w trakcie zajęć praktyki bierze udział w czynnościach wykonywanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
Aplikant, jako uczestnik kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu kursu oraz regulaminu ośrodka, w którym organizowany jest kurs.

ZAKRES ZADAŃ

 • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • złożenie egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym
 • prawo jazdy kategorii B;
 • znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego;
 • prowadzenie interwencji (komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się - rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość;
 • ukończone 25 lat na dzień 20 kwietnia 2020 roku;
 • posiadanie wymaganego stanu zdrowia;
 • posiadanie nienagannej opinii i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • prawo jazdy kategorii A lub C;
 • znajomość komunikatywna języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia prawa jazdy kategorii A lub C;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie B1: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.09.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku
  ul. Jaśkowa Dolina 50
  80-286 Gdańsk

  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym nr ogłoszenia

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA 1. Administratorem jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (PWITD)mający siedzibę w Gdańsku (80-286) przy ul. Jaśkowej Doliny 50 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@witd.gdansk.pl. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku. 4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych 8. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22'1 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 9. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań
formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na
podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za
kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty
i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie: https://witdgdansk.bip.gov.pl w zakładce praca
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres elektroniczny: kadry@witd.gdansk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 58 524 12 94.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
·   weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
·   weryfikacja wiedzy,
·   rozmowa kwalifikacyjna

Osoba, wyłoniona w drodze naboru zostanie skierowana na badania lekarskie oraz
psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
czynności inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają
wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,
przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też
jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 863

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku

Udostępnił: Hanna Maj

Komórka organizacyjna: WBA

Wprowadzono: 30.08.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×