Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

Ogłoszenie o naborze nr 63748ARCHIWALNE z dnia 03.06.2020 r.

 • Oferty do
  02

  lipca

  2020

 • Wymiar etatu
  0,5
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Chojnice

Adres urzędu:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Łużycka 1A
89-600 Chojnice

WARUNKI PRACY

Praca administracyjna w siedzibie urzędu.
Czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu
Wyjazdy służbowe, wystąpienia publiczne, szkolenia, udział w konferencjach, prowadzenie pojazdu służbowego.
Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax
Praca na trzecim piętrze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej
sanitariatów dla osób niepełnosprawnych,
praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 11 30

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości;
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone;
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych wraz z przygotowaniem dokumentacji do laboratorium i prowadzeniem sprawozdawczości z tym związanej;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt;
 • prowadzenie postępowań administracyjno-egzekucyjnych;
 • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym;
 • kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania;
 • sprawowanie nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu chojnickiego;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • przygotowywanie planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu;
 • przygotowywanie programów zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu;
 • prowadzenie rejestrów nadzorowanych podmiotów;
 • przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt;
 • sprawowanie nadzoru w zakresie wymogów wynikających z wymogów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: co najmniej 3 lata
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa administracyjnego oraz wetrynaryjnego;
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.07.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Łużycka 1A
  89-600 Chojnice

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice, tel 52 397 35 53, piwchoj@gdansk.wiw.gov.pl.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: rodo@chojnice.piw.gov.pl, telefonicznie 52 397 35 53 lub listownie na adres: ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chojnicach
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 397 35 53

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 617

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

Udostępnił: Marzena Łangowska

Komórka organizacyjna: Zespół ds. administracyjnych

Wprowadzono: 03.06.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×