Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 34021ARCHIWALNE z dnia 17.09.2018 r.

 • Oferty do
  1

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kontroler skarbowy

do spraw: orzecznictwa podatkowego w zakresie podatków majątkowych i sektorowych

w Wieloosobowym Stanowisku Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych w Urzędzie Skarbowym w ZambrowieMiejsce wykonywania pracy:

Zambrów

Urząd Skarbowy w Zambrowie
ul. Jantarowa 16
18-300 Zambrów

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-026 Białystok

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: – praca administracyjno- biurowa z przewagą wysiłku umysłowego – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie – większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, praca wymaga sprawności obu rąk – użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka) – zadania wykonywane w siedzibie Urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy: – stanowisko pracy znajduje się na pierwszym piętrze budynku, – stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera, – oświetlenie sztuczne i naturalne, – szerokość głównych drzwi wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, – siedziba urzędu jest budynkiem jednopiętrowym wyposażonym w windy osobowe, – węzeł sanitarny jest przystosowany dla osób niesprawnych ruchowo i znajduje się na parterze budynku, – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, – stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych, – przed budynkiem urzędu wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań podatkowych dotyczących podatków majątkowych w sprawach określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, stwierdzenia nadpłaty, orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatników, spadkobierców, następców prawnych oraz podmiotów przekształconych za zobowiązania podatkowe.
 • Prowadzenie czynności sprawdzających w celu weryfikacji realizacji przez podatników obowiązków wynikających z ustawy o podatku od spadków i darowizn, wystosowywanie do podatników wezwań do złożenia zeznań SD-3 oraz rejestracja złożonych zeznań w systemie informatycznym SSP.
 • Po ustaleniu w ramach prowadzonych postępowań podatkowych wartości rynkowych przedmiotów czynności majątkowych, uzupełnianie bazy danych CZM w tym zakresie.
 • Przygotowywanie zaświadczeń dotyczących uregulowania podatku od spadków i darowizn.
 • Przeprowadzanie przy użyciu programu CZM importu informacji przekazywanych drogą elektroniczną oraz eksportu informacji według właściwości stron.
 • Wnioskowanie do właściwych organów egzekucyjnych o dokonanie zabezpieczenia wykonania zobowiazań podatkowych w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Sporządzanie informacji o naruszeniu przepisów podatkowych.
 • Przedkładnie propozycji w zakresie kar porządkowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • Znajomość ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Znajomość ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Dokładność, wnikliwość, rzetelność
 • Umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji podatkowej lub skarbowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 01.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok.
  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko kontrolera skarbowego w Urzędzie Skarbowym w Zambrowie - nr ogłoszenia 34021"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z siedzibą: 15-026 Białystok, ul. Słonimska 1
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: IOD.Bialystok@mf.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacją seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - 3 016,88 zł miesięcznie.

Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH ZOSTANĄ ODRZUCONE.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.

Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego - testu wiedzy merytorycznej.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie BIP pod adresem:
http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 60 23.Liczba odwiedzin: 2844

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Udostępnił: Anna Piwko

Komórka organizacyjna: Dział Kadr

Wprowadzono: 17.09.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×