Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach

Ogłoszenie o naborze nr 58242ARCHIWALNE z dnia 03.12.2019 r.

 • Oferty do
  13

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

Wydział RekrutacjiMiejsce wykonywania pracy:

Suwałki

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 21a
16-400 Suwałki

WARUNKI PRACY

• praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu i poza nim: wyjazdy służbowe w celach informacyjno – promocyjnych np. wystąpienia w szkołach i uczelniach, udział w przedsięwzięciach o charakterze masowym (targi pracy, festyny, uroczystości rocznicowe itp.), udział w kursach i szkoleniach oraz w kwalifikacji wojskowej; • obsługa klienta urzędu, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe; • praca z możliwością rozwoju i zdobycia doświadczenia; • przyjazna atmosfera; • wynagrodzenie zasadnicze 2 884,88 zł. (brutto) + dodatek za wysługę lat; • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo - Pożyczkowej; • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; • obsługa urządzeń biurowych; • budynek 2 – piętrowy, brak wind; • naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizowanie zadań związanych z naborem i powoływaniem kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej;
 • prowadzenie ewidencji osób będących w zasobach wydziału;
 • przygotowywanie danych do meldunków, zestawień i opracowań w zakresie naboru i powoływania do ochotniczych form służby wojskowej;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych;
 • uczestniczenie w akcjach i wystąpieniach promujących ochotnicze formy służby wojskowej;
 • uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 • redagowanie informacji na stronę internetową;
 • udział w kursach i szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu OFFICE
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE”
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE"
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie prawa jazdy kat. B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach
  ul. Wojska Polskiego 21a
  16-400 Suwałki
  z dopiskiem „oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia 58242”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a, 6-400 Suwałki, e-mail: wkusuwalki@ron.mil.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: wkusuwalki@ron.mil.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a, 6-400 Suwałki, tel: 261 347 440
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział wyłącznie oferty, które spełnią łącznie następujące warunki:
1)   złożone w terminie (liczy się data stempla pocztowego lub zarejestrowania w kancelarii WKU),
2)   dokumentacja jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu o naborze
dokumenty i oświadczenia),
3)   dokumenty: CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczenia są uwiarygodnione własnoręcznym czytelnym podpisem i opatrzone datą,
4)   udokumentowano spełnienie wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze
dotyczących poziomu i kierunku wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia
zawodowego, potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone własnoręcznym podpisem.
Kandydaci, którzy spełnią powyższe wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni
o terminie i miejscu II etapu naboru. Brak powiadomienia jest równoznaczny
z niezakwalifikowaniem się kandydatki/ta do dalszych etapów.
Odrzuconych ofert nie odsyłamy, zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 347 440.Liczba odwiedzin: 2911

Wytworzył/odpowiada: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach

Udostępnił: Monika Kossakowska

Komórka organizacyjna: referent prawno-administracyjny

Wprowadzono: 03.12.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×