Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 35984ARCHIWALNE z dnia 17.10.2018 r.

 • Oferty do
  27

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: kancelaryjnych i ochrony informacji niejawnych

w Zespole do spraw Obsługi i Koordynacji Działań Kancelarii ogólnej Placówki Straży Granicznej w Rutce - TartakMiejsce wykonywania pracy:

Rutka -Tartak

ul. Wojska Polskiego 13
16 - 400 Rutka - Tartak

Adres urzędu:

Podlaski Oddział Straży Granicznej
ul. gen. Józefa Bema
15-370 Białystok

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno - biurowa w systemie jednozmianowym (8 godz.); - obsługa interesanta zewnętrznego; - praca w pomieszczeniu biurowym; - obsługa urządzeń biurowych; - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; - w budynku brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz windy; - praca na parterze budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • ewidencjonowanie dokumentów wchodzących i wychodzących oraz informatycznych nośników danych w urządzeniach ewidencyjnych;
 • przygotowywanie na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników dzienników, rejestrów i innych urządzeń ewidencyjnych;
 • uczestniczenie w realizacji czynności związanych z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej Placówki SG w Rutce – Tartak;
 • wspomaganie w pracy inspektora - kierownika podczas kompletowania akt spraw zakończonych celem przekazania ich do archiwum zakładowego;
 • uczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji do okresowej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych;
 • udzielanie wykonawcom merytorycznym wskazówek dotyczących wykonywania i ewidencjonowania dokumentów;
 • prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli kancelaryjnych;
 • wspomaganie w pracy inspektora - kierownika w czasie wykonywania czynności dotyczących przeglądu dokumentacji niejawnej celem poinformowania Komendanta Placówki o potrzebie zmiany bądź zniesienia klauzuli tajności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych i instrukcji kancelaryjnej.
 • Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dokładność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy biurowej.
 • Przeszkolenie z zakresu kancelaryjnej korespondencji niejawnych.
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne".

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego odbycie przeszkolenia z zakresu kancelaryjnej korespondencji niejawnej.
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne".

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  ul. gen. Józefa Bema 100
  15-370 Białystok
  z dopiskiem "oferta pracy: starszy referent, PSG w Rutce - Tartak, nr ogłoszenia 35984".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel. 85 714 50 01, faks 85 714 57 01, email: podlaski@strazgraniczna.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel. 85 714 51 50, faks 85 714 57 26, email: podlaski@strazgraniczna.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ul. gen. Józefa Bema 100, 15-370 Białystok, tel. 85 714 50 01, faks 85 714 57 01, email: podlaski@strazgraniczna.pl
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2 108,07 zł brutto + dodatek za wysługę lat.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA / KANDYDATKI) dokumentów lub oświadczeń.
Kandydaci / kandydatki, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informowani o terminie oraz przyjętych sposobach przeprowadzenia selekcji (np. sprawdzian wiedzy, zadanie praktyczne, rozmowa kwalifikacyjna).
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w zakresie naboru można uzyskać pod nr tel. 501 666 148.
Procedura naboru do pracy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9) dostępne są na stronie internetowej www.podlaski.strazgraniczna.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1890

Wytworzył/odpowiada: Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Udostępnił: Katarzyna Matys

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 17.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×