Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

Ogłoszenie o naborze nr 58008ARCHIWALNE z dnia 28.11.2019 r.

 • Oferty do
  09

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kierownik kancelarii tajnej

do spraw: ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych

Zespół do spraw Ochrony Informacji NiejawnychMiejsce wykonywania pracy:

Bielsk Podlaski

Adres urzędu:

ul. Kopernika 7
17-100 Bielsk Podlaski

WARUNKI PRACY

praca biurowa,
stanowisko pracy zlokalizowane na II piętrze w budynku Urzędu, z windą tylko na parter,
praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie, planowanie i organizacja pracy Kancelarii Tajnej
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji niejawnej
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów niejawnych
 • archiwizacja dokumentów niejawnych
 • prowadzenie bieżącej kontroli nad postępowaniem funkcjonariuszy i pracowników z dokumentami niejawnymi
 • odnotowanie na dokumentach niejawnych oraz w urządzeniach ewidencyjnych kancelarii tajnej zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
 • wykonywanie zadań administratora Systemu Opracowywania Dokumentów Niejawnych, administratora PSTDN oraz administratora SNP

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość ustawy o Policji
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
 • znajomość rozporządzenia MSWiA w sprawie przetwarzania informacji przez Policję
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ukończone studia podyplomowe w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w charakterze pracownika biurowego w organach administracji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
  ul. Kopernika 7
  17-100 Bielsk Podlaski

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim ul. Kopernika 7, 17-100 Bielsk Podlaski
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl, ul. Kopernika 7, 17-100 Bielsk Podlaski
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,4392 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 583

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim

Udostępnił: Elwira Orzechowska

Komórka organizacyjna: Zepół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 28.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×