Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 63408ARCHIWALNE z dnia 20.05.2020 r.

 • Oferty do
  30

  maja

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

Referat Administracyjno - Gospodarczy - Wydział ObsługiMiejsce wykonywania pracy:

Białystok

Adres urzędu:

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W BIAŁYMSTOKU
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 89
15 - 396 BIAŁYSTOK

WARUNKI PRACY

Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu. Budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety. Praca na pierwszym piętrze - budynek bez windy. Zagrożenie korupcją. Prowadzenie pojazdu służbowego kat. B.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wyłączających zastosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Kontrola pod względem merytorycznym dowodów księgowych.
 • Prowadzenie ewidencji składników majątku jednostki.
 • Prowadzenie obsługi transportowej jednostki organizacyjnej.
 • Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji i remontów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej w zakresie realizacji zamówień publicznych
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o służbie cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Otwartość na zmiany i chęć rozwoju osobistego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa, administracji, ekonomii
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w administracji publicznej zawiązanej z realizacją zamówień publicznych i prowadzenia inwestycji
 • Doświadczenie w prowadzeniu zamówień publicznych i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Dobra organizacja pracy własnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.05.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
  ul. Mikołaja Kopernika 89
  15 - 396 Białystok
  (z dopiskiem na kopercie: oferta pracy na stanowisko Starszego Inspektora w Referacie Administracyjno - Gospodarczym Wydziału Obsługi w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok, tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.

Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

Informacje o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:

a)       dostępu do swoich danych,

b)       sprostowania swoich danych,

c)       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

e)       przeniesienia swoich danych.

Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora Danych Osobowych podany powyżej. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.  

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę.
- Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
- Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani
do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru za pomocą poczty
elektronicznej/telefonicznie na wskazany w aplikacji adres e-mail/ nr telefonu (w tym celu prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i nr telefonu).
- Oferty odrzucone można odbierać do 3 miesięcy od upływu ich składania.
- Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (85) 745 53 56 wew. 16.
- Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proces rekrutacji będzie składał się z trzech etapów:
- pierwszy etap - weryfikacja ofert pod względem formalnym,
- drugi etap - test sprawdzający wiedzę w zakresie znajomości ww. aktów prawnych, na który zostaną zaproszeni tylko kandydaci spełniający ww. wymagania formalne,
- trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.


Prosimy o zamieszczenie w swojej ofercie dodatkowej klauzuli o następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji prowadzonym przez Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2744

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Udostępnił: Paulina Cybula

Komórka organizacyjna: Wydział Zamiejscowy w Suwałkach

Wprowadzono: 20.05.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×