Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 17469ARCHIWALNE z dnia 03.11.2017 r.

 • Oferty do
  13

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: betonu i materiałów wiążących

w Zespole Betonu i Materiałów Wiążących w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowym Oddziału w BiałymstokuMiejsce wykonywania pracy:

Białystok

Oddział w Białymstoku
Wydział Technologii-Laboratorium Drogowe
16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 2
oraz teren działania Oddziału

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku
ul, Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz., - praca w terenie, - wyjazdy służbowe z wykorzystaniem samochodów służbowych, - prowadzenie samochodu służbowego. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, a także w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych, warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych,
 • analiza wyników przeprowadzonych badań betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych,
 • monitorowanie terminowości prowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • analiza i sprawdzanie pod względem merytorycznym dostarczonych recept na mieszanki mineralno-cementowe w celu określenia poziomu zgodności uzyskanych wyników z wymaganiami,
 • pobieranie w terenie, transport i przygotowywanie prób,
 • współpraca z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • kontrola ilości i stanu odczynników i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • kompletowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem zrealizowanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa lub geofizyki lub geologii lub geotechniki lub geodezji lub chemii,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności Zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera i posługiwanie się Pakietem Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat. „B”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: praca w badawczym laboratorium akredytowanym,
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robot drogowych,
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Białymstoku
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul, Zwycięstwa 2
  15-703 Białystok

  Dokumenty można składać osobiście – na parterze w siedzibie urzędu (pn.-pt., 8,15 -15,00) w punkcie obsługi klienta.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:

- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- test wiedzy (uzależniony od liczby ofert spełniających wymagania formalne),
- rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów/tek (do 5 kandydatów/tek) , którzy uzyskają najwyższą punktację z testu
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 664 58 29Liczba odwiedzin: 1999

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 03.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×