Archiwum Państwowe w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 55887ARCHIWALNE z dnia 17.10.2019 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy archiwista

do spraw: obsługi dokumentacji niearchiwalnej i opracowania zasobu

w Oddziale II opracowania zasobu i popularyzacji materiałów archiwalnychMiejsce wykonywania pracy:

Białystok

Adres urzędu:

Archiwum Państwowe w Białymstoku
ul. Adama Mickiewicza 101
15-257 Białystok

WARUNKI PRACY

Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich ( obecność wind, podjazdów ). Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku. Stanowisko pracy wyposażone jest w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Użytkowanie sprzętu biurowego ( skaner, drukarka). Częste kontakty z klientem zewnętrznym.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa spraw związanych z poszukiwaniem dokumentacji niearchiwalnej po zlikwidowanych zakładach pracy
 • stałe zastępstwo w Sekretariacie
 • obsługa zamówień publicznych
 • wykonywanie kwerend dotyczących poszukiwań dokumentacji po zlikwidowanych zakładach pracy
 • prowadzenie archiwum zakładowego jednostki
 • opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z zasadami metodyki archiwalnej
 • prowadzenie poszukiwań materiałów popularyzacyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa archiwalnego, metodyki archiwalnej
 • dobra znajomość aplikacji biurowych ( Excel, Word )
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne ze specjalizacją archiwalną, ewentualnie studia podyplomowe z zakresu archiwistyki
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy praca w administracji
 • znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Białymstoku
  ul. Adama Mickiewicza 101
  15-257 Białystok
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta zatrudnienia-młodszy archiwista wraz z numerem ogłoszenia 55887"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w Białymstoku ul. Adama Mickiewicza 101 15-257 Białystok tel. 85 743 56 03
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@bialystok.ap.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Białymstoku - dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proces naboru składa się z III etapów:
etap I - analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
etap II- pisemny sprawdzian wiedzy podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza wskazana w ogłoszeniu,
etap III - rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzeniu podlegać będzie doświadczenie i wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem telefonicznie lub na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością.
Dokumentów nie odsyłamy, oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Oferty otrzymane po terminie ( liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty nie zawierające jednoznacznego wskazania stanowiska pracy oraz numeru ogłoszenia, o które kandydat się ubiega nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie z zamieszczonym wzorem.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Przewidywany termin zatrudnienia: 12 listopada 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 743 56 03

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2650

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Białymstoku

Udostępnił: Monika Kuźmicka

Komórka organizacyjna: Stanowisko do spraw kadr i rozwoju zawodowego

Wprowadzono: 17.10.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×