Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 25318ARCHIWALNE z dnia 11.04.2018 r.

 • Oferty do
  23

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor wojewódzki

do spraw: koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w Wydziale Polityki SpołecznejMiejsce wykonywania pracy:

Białystok

Adres urzędu:

Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa, - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, - kontakt z klientem zewnętrznym, - kontakty z zagranicznymi instytucjami odpowiadającymi za realizację zadań oraz kontakty z osobami przebywającymi w krajach objętych koordynacją. Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Ciołkowskiego 2/3. Stanowisko pracy mieści się na II piętrze. Budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań dotyczących świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, realizacji ustawy „Za życiem” w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych oraz o ustalenie i dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (m.in. sporządzanie projektów decyzji administracyjnych, realizacja spraw związanych z postępowaniami odwoławczymi, dokonywanie tłumaczeń korespondencji z instytucji właściwych państw członkowskich),
 • realizacja zadań w zakresie ustalania państwa właściwego do realizacji świadczeń, koordynowanie ich realizacji z innymi państwami UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej oraz prowadzenie korespondencji z innymi krajami,
 • wypełnianie zaświadczeń i formularzy, w ramach koordynacji, i przekazywanie ich do instytucji właściwych w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: powyżej 6 miesięcy w administracji publicznej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860 t.j.),
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy UE L 200, 7/06/2004, Celex nr: 32004R0883),
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy UE L 284, 30/10/2009,Celex nr: 32009R0987),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z póżn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi komputera,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, umiejętność argumentowania, rzetelność i terminowość, umiejętności analityczne, samodzielność i inicjatywa, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku: administracja, prawo, ekonomia
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienia wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka obcego.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podlaski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Kadr i Szkolenia, pok. 37
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – ogłoszenie nr ……”.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.400 zł
Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-596.Liczba odwiedzin: 3148

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Udostępnił: Paula Turowska

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacji i Kadr

Wprowadzono: 11.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×