Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze nr 51560ARCHIWALNE z dnia 25.07.2019 r.

 • Oferty do
  4

  sierpnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

Referat Administracyjno - Gospodarczy - Wydział ObsługiMiejsce wykonywania pracy:

Białystok

Adres urzędu:

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku ul. M. Kopernika 89, 15-396 Białystok

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu i poza nim (np. realizacja zaopatrzenia materiałowego, wykonywanie czynności związanych z obsługą nieruchomości w terenie). Praca wymagająca koncentracji, samodzielności jak i pracy w grupie, często pod presją czasu. Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych, pracowników. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Praca na I piętrze – budynek bez windy. Prowadzenie pojazdu służbowego kat. „B”.

ZAKRES ZADAŃ

 • Kontrola pod względem merytorycznym dowodów księgowych
 • Prowadzenie ewidencji składników majątku jednostki
 • Udział w przygotowywaniu projektów planów zakupów jednostki organizacyjnej
 • Prowadzenie spraw z zakresu udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi
 • Realizowanie czynności związanych z administrowaniem obiektami jednostki organizacyjnej
 • Prowadzenie obsługi transportowej jednostki organizacyjnej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze gospodarki finansowej, materiałowej, zaopatrzenia
 • znajomość ustaw: ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, oprogramowania MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • otwartość na zmiany i chęć rozwoju zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora przez Okręgowy Urząd Miar w BIałymstoku zgodnie z obowiązującym prawem

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
  ul. M. Kopernika 89
  15-396 Białystok (z dopiskiem oferta pracy na stanowisko Inspektora w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).   

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

·         Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią / Pana danych jest Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku przy ul. Mikołaja Kopernika 89, 15-396 Białystok, tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.

·         Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu naboru na stanowisko pracy
w służbie cywilnej.

·         Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 85 745 53 56 wew. 11, oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl.

·         Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom
na podstawie odpowiednich przepisów prawa, nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Informacje o wynikach naboru, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania wybranego kandydata, zostaną umieszczone na powszechnie dostępnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

·         Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru
na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Generalny Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

·         Przysługuje Pani / Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych:

a)       dostępu do swoich danych,

b)       sprostowania swoich danych,

c)       usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

e)       przeniesienia swoich danych.

Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora Danych Osobowych podany powyżej. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

·         Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.  

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
- Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru, znajduje się na stronie BIP Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku w zakładce "praca" (bip.bialystok.gum.gov.pl).
- Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
- Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert, wybrani kandydaci zakwalifikowani
do dalszego etapu, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru za pomocą poczty
elektronicznej/telefonicznie na wskazany w aplikacji adres e-mail/ nr telefonu (w tym celu prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej i nr telefonu).
- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od upływu terminu ich składania.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (085) 878-16-36 wew. 16.
- Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2787

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Udostępnił: Kamila Gromko

Komórka organizacyjna: Wydział Obsługi/Referat Kadr, Płac i Szkolenia

Wprowadzono: 25.07.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×