Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 39175ARCHIWALNE z dnia 06.12.2018 r.

 • Oferty do
  12

  grudnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Wydziale FinansówMiejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4; 35-016 Rzeszów

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•   praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
•   umiejętności współdziałania w grupie,
•   współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
•   narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax,
•   praca na 3 piętrze,
•   praca w pomieszczeniach ogrzewanych z dostępem do światła dziennego,
•   brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rejestru wpływających faktur, rachunków, not obciążeniowych,
 • obsługiwanie elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie realizacji faktur, rachunków, not obciążeniowych,
 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych dotyczących działalności socjalnej,
 • dekretowanie i ksiegowanie kosztów i generowanie przelewów,
 • dekretowanie i ksiegowanie wydatków budżetowych,
 • sporzadzanie przelewów dotyczących działalnosci pozabudżetowej,
 • wykonywanie funkcji kasjera,
 • obsługa programu dotyczącego przekazywania sprawozdań z wykonania wydatków komendy wojewódzkiej i komend powiatowych,
 • sporządzanie zestawień i analiz z wykonania wydatków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe II stopnia
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w komórkach księgowych.
 • spełnianie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1559 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość klasyfikacji budżetowej dla operacji finansowych obowiązującej w jednostkach MSWiA,
 • znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochoowego od osób fizycznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
 • umiejętność technicznej obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 • znajomość problematyki ochrony przeciwpożarowej,
 • dyspozycyjność, rzetelność, dokładność i odpowiedzialność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • samodzielne decydowanie o organizacji swojej pracy nad konkretną sprawą,
 • samodzielność w realizacji zadań.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, przy ul. Mochnackiego 4.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że: 1. Administratorem przetwarzającym Pana(i) dane osobowe jest Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mochnackiego 4. 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, mail: iod@podkarpacie.straz.pl. 3. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej. 4. Odbiorcą Pana(i) danych osobowych są ……brak.………………………………………………………………… 5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.4) 6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). 7. Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. Podanie przez Pana(ią) danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy1) . Jest / nie jest Pan(i) zobowiązany(a) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. 10. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. OBJAŚNIENIA. 1) niepotrzebne skreślić

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Umowa o pracę na czas określony- zastępstwo.
Wymagane dokumenty należy składać wyłącznie osobiście w sekretariacie Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie przy ul. Mochnackiego 4 z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko starszy specjalista w KW PSP w Rzeszowie”.
Oferty kandydatek/kandydatów z niekompletną dokumentacją lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu wiedzy, a pięć osób, które uzyskają najlepszy wynik z testu wiedzy zostanie poinformowanych o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku zgłoszenia się mniej niż trzech kandydatek/kandydatów, którzy będą spełniali wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od testu wiedzy i przeprowadzenie tylko rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca kolejnego etapu naboru dostępne będą na stronie www.podkarpacie.straz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

„Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę inną prawnie chronioną”.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 17 74 70 236 lub 17 74 70 122.

Załącznik (Wzór):
•   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z RODO

Załącznik Nr 12
do Polityki Ochrony Danych Osobowych
w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale Finansów, ogłoszonego 7 czerwca 2018 r.1), przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej .
Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Liczba odwiedzin: 680

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Udostępnił: Magdalena Brzezicka

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr, Organizacji i Nadzoru

Wprowadzono: 06.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×