Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 3571ARCHIWALNE z dnia 15.09.2016 r.

 • Oferty do
  21

  września

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: ewidencyjno-finansowych

w Oddziale Koordynacji Finansowania Inwestycji w Wydziale Finansów i BudżetuMiejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, • obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie i aktualizowanie komputerowej ewidencji finansowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz harmonogramów rzeczowo – finansowych realizacji wydatków majątkowych, monitorowanie planowego postępu realizacji inwestycji oraz czuwanie nad prawidłowością wydatkowania środków w jednostkach organizacyjnych wykonujących budżet,
 • przygotowywanie opinii do wniosków dotyczących zmian w budżecie oraz sporządzanie wystąpień do Ministra Finansów o zwiększenie lub dokonanie zmiany w planie wydatków majątkowych w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział. Wprowadzanie, zatwierdzonych przez Wojewodę Podkarpackiego, wniosków do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR i monitorowanie ich realizacji,
 • uczestniczenie w opracowywaniu, w zakresie wydatków majątkowych, projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego i informacji o kwotach wydatków majątkowych wynikających z ustawy budżetowej oraz sprawozdania rocznego do Ministerstwa Finansów z wykonania budżetu,
 • weryfikowanie pod względem finansowym poleceń przekazania środków oraz wniosków w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział,
 • weryfikowanie informacji przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania, w poprzednim roku budżetowym, dotacji na realizację zadań inwestycyjnych oraz uzyskanych efektach rzeczowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub administracja lub inne wyższe i studia podyplomowe z zakresu ekonomii
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze związanym z finansowaniem inwestycji w sferze budżetowej - powyżej 1 roku,
 • znajomość przepisów z zakresu inwestycji oraz ustaw: prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane, niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15,
  35-959 Rzeszów

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań niezbędnych.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.Liczba odwiedzin: 2088

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Udostępnił: Alicja Micał

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 15.09.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×