Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 27347ARCHIWALNE z dnia 18.05.2018 r.

 • Oferty do
  24

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: opracowywania i analizowania budżetu Wojewody

w Oddziale Planowania i Analiz w Wydziale Finansów i Budżetu (F/I/2)Miejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, • obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie materiałów do projektu budżetu dochodów, wydatków bieżących, w tym planu rzeczowych zadań, Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz budżetu zadaniowego, przygotowywanie propozycji podziału przyznanego na dany rok budżetowy limitu wydatków w rozbiciu na wydziały PUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Wojewodę oraz przekazywanie tym jednostkom oraz jednostkom samorządu terytorialnego informacji w zakresie kwot dochodów i wydatków (dotacji) przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie budżetu państwa,
 • opracowywanie i przekazanie do Ministerstwa Finansów planu dochodów i wydatków, zaktualizowanego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, budżetu zadaniowego do ustawy budżetowej w zakresie zadań realizowanych przez Wojewodę, weryfikacja z tego zakresu materiałów złożonych przez wydziały PUW i jednostki realizujące budżet Wojewody,
 • sporządzanie okresowych analiz z przebiegu wykonania dochodów i wydatków oraz zadań realizowanych przez wydziały PUW, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Wojewodę oraz z wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji,
 • przygotowywanie Wojewodzie propozycji podziału rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące oraz sporządzanie opinii finansowych do wniosków złożonych w tym zakresie przez jednostki realizujące budżet Wojewody,
 • przygotowywanie i koordynacja wystąpień do Ministra Finansów o zwiększenie planu wydatków bieżących z rezerw celowych budżetu państwa oraz rezerwy ogólnej,
 • analizowanie i opiniowanie wniosków w sprawie zmian w planie wydatków bieżących, w tym dotacji składanych do Wojewody przez Wydziały, służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Wojewodę pod kątem ich zgodności z obowiązującą klasyfikacją budżetową i ustawą o finansach publicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań na stanowisku związanym z finansami - powyżej 3 lat,
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o finansach publicznych, o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, instrukcji kancelaryjnej,
 • umiejętność obsługi programów MS Word, MS Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających niezbędne powyżej 3 - letnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji zadań na stanowisku związanym z finansami (dokumenty jednoznacznie potwierdzające doświadczenie zawodowe)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15
  35-959 Rzeszów

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań niezbędnych.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 590 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 12 10.Liczba odwiedzin: 1838

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Udostępnił: Alicja Micał

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 18.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×