Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 17843ARCHIWALNE z dnia 10.11.2017 r.

 • Oferty do
  15

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami terytorialnymi

w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki SpołecznejMiejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Kancelaria Urzędu, pok. 27
ul. Grunwaldzka 15,
35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

• praca administracyjno–biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, • obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka), • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Urzędu, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw w zakresie realizacji lub zlecania zadań wynikających z programów rządowych oraz spraw w zakresie finansowego wspierania programów w określonym przez Wojewodę obszarze zabezpieczenia społecznego, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione. Przygotowywanie całość dokumentacji dot. procesu konkursowego w obszarze zabezpieczenia społecznego,
 • przeprowadzanie kontroli jednostek otrzymujących dotacje z budżetu państwa w obszarze zabezpieczenia społecznego, przygotowuje materiały do kontroli, realizuje czynności kontrolne, opracowuje dokumentację pokontrolną,
 • koordynowanie czynności kontrolnych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zlecenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami podejmującymi działania w zakresie zabezpieczenia społecznego,
 • rozpatrywanie wniosków i interwencji dotyczących realizowanych zadań, w tym prowadzenie korespondencji pisemnej, udzielanie informacji,
 • prowadzenie rejestrów należących do właściwości Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym ze współdziałaniem z jednostkami samorządu terytorialnego - powyżej 6 miesięcy,
 • znajomość przepisów ustaw: o pomocy społecznej, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o kontroli w administracji rządowej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ochronie danych osobowych.
 • umiejętność obsługi programu MS Word.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane, niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
  Kancelaria Urzędu, pok. 27
  ul. Grunwaldzka 15,
  35-959 Rzeszów

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w zakładce: Praca w Urzędzie – Wzory oświadczeń).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Tylko osoby, których oferty spełniły wymagania formalne, zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego.
Metody i techniki naboru zastosowane w naborze: rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy, jeżeli do II etapu zostanie zakwalifikowanych co najmniej 10 osób, próbki pracy wynikające z wymagań dodatkowych.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2 109,94 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 867 1210.Liczba odwiedzin: 1922

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Udostępnił: Alicja Micał

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 10.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×