Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 25231ARCHIWALNE z dnia 11.04.2018 r.

 • Oferty do
  19

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy referent

do spraw: obsługi finansowo - księgowej

w Wydziale Finansowo - KsięgowymMiejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

ul. Hanasiewicza 21
35-103 Rzeszów

WARUNKI PRACY

Zadania realizowane w siedzibie Inspektoratu, współpraca z jednostkami zewnętrznymi, praca umysłowa, pod presją czasu, kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Praca administracyjno - biurowa przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek dwukondygnacyjny bez windy z podjazdami, pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa finansowo - księgowa w zakresie dochodów i wydatków budżetowych związanych z działalnością Inspektoratu,
 • prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem, dekretowaniem i wprowadzaniem dokumentów księgowych do programu finansowo – księgowego,
 • przygotowywanie danych do zbiorczych sprawozdań finansowych w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz w miarę potrzeb,
 • prawidłowe i terminowe rozliczanie się z należności i zobowiązań pieniężnych,
 • współdziałanie w prowadzeniu spraw związanych z windykacją dochodów budżetowych, między innymi w zakresie prowadzenia dokumentacji i rozliczeń finansowych, wystawiania upomnień, wystawiania tytułów wykonawczych, współdziałanie z urzędami skarbowymi i innymi organami w zakresie postępowania egzekucyjnego,
 • rozliczanie inspektorów z pobieranych podczas kontroli drogowych kar pieniężnych i druków ścisłego zarachowania stanowiących dowód uiszczenia kary,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją i dystrybucją druków ścisłego zarachowania, w tym spraw związanych z postępowaniem mandatowym (ewidencjonowaniem i rozliczaniem mandatów karnych),
 • prowadzenie spraw związanych z procedurą przyznawania ulg w spłacie nałożonych kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • wystawianie przelewów i rozliczeń z bankami,
 • prowadzenie kasy Inspektoratu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania służby cywilnej i administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Umiejętność poprawnego i logicznego formułowania pisemnych wypowiedzi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy na stanowisku realizującym zadania z zakresu księgowości państwowej jednostki budżetowej
 • kurs kasjerski
 • systematyczność, dokładność, terminowość

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie kursu kasjerskiego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie
  ul. Hanasiewicza 21
  35-103 Rzeszów
  (pokój 201 - sekretariat)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu. Oferty przesłane drogą elektroniczną, które nie zostały opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub zostały dostarczone faksem lub zostały dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne opublikowana zostanie na stronie internetowej Inspektoratu (www.witd.rzeszow.pl) w zakładce „Praca/Ogłoszenia”. Kandydatki/kandydaci ubiegający się o zatrudnienie zostaną powiadomieni pisemnie (poprzez e-mail) lub telefonicznie o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru.
List motywacyjny i oświadczenia składane przez kandydatkę/kandydata muszą być własnoręcznie podpisane.
Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru będą możliwe do odebrania za pokwitowaniem w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia o wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Przewidywane wynagrodzenie około 2 400 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (17) 850-46-76.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) jest: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.Liczba odwiedzin: 1898

Wytworzył/odpowiada: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

Udostępnił: Monika Międlar

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds. kadr

Wprowadzono: 11.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×