Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 8028ARCHIWALNE z dnia 01.02.2017 r.

 • Oferty do
  14

  lutego

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć

w Wydziale Ocen Oddziaływania na ŚrodowiskoMiejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
al. J. Piłsudskiego 38
35 – 001 Rzeszów

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •praca administracyjno - biurowa, •wyjazdy w teren, •praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, •kontakt z klientem zewnętrznym Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy •praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, •wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, •winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, •na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć oraz przygotowywanie projektów decyzji w celu określenia warunków realizacji przedsięwzięć minimalizujących jego oddziaływanie na środowisko;
 • opiniowanie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 • uzgadnianie środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięć.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub inżynierii środowiska lub chemii lub ochrony powietrza lub fizyki lub akustyki lub melioracji wodnych lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska lub działów pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • organizacja pracy własnej;
 • rzetelność i terminowość;
 • doskonalenie zawodowe;
 • identyfikacja z misją urzędu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe z zakresu budownictwa
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej; w zakresie ocen oddziaływania na środowisko; w zakresie oddziaływań na zasoby wodne; w zakresie oddziaływania na jakość powietrza
 • przeszkolenie z zakresu: ocen oddziaływania na środowisko; budownictwa; gospodarki wodnej; gospodarki odpadami; ochrony powietrza
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane; Prawo wodne
 • umiejętności: rozwiązywanie problemów, współpracy, odpowiedzialność, zarządzanie zasobami, interdyscyplinarność, samodzielność, inicjatywa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkolenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.02.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
  al. Piłsudskiego 38,
  35-001 Rzeszów

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie RDOŚ w Rzeszowie. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty kandydatek/ kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w terminie 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata/kandydatkę. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie.
Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub na podany adres e – mail.
Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy, rozmowy kwalifikacyjnej. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44Liczba odwiedzin: 3654

Wytworzył/odpowiada: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Udostępnił: Barbara Chlebuś

Komórka organizacyjna: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wprowadzono: 01.02.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×