Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 40063ARCHIWALNE z dnia 27.12.2018 r.

 • Oferty do
  2

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: ds. kancelaryjnych

w Wydziale ds. Ochrony Informacji NiejawnychMiejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE
UL. DĄBROWSKIEGO 30, 35-036 RZESZÓW

WARUNKI PRACY

Ośmiogodzinny system pracy, praca przy monitorze ekranowym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu powyżej połowy dobowego czasu pracy. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku. Realizacja zadań na opisywanym stanowisku odbywa się samodzielnie. Wymagana jest od pracownika umiejętność interpretacji i prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów i procedur.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rejestrowanie dokumentacji wpływającej, wychodzącej i pozostającej w celu udokumentowania faktu i właściwego obiegu dokumentów niejawnych;
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w celu zapewnienia rejestracji dokumentów zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami;
 • Inwentaryzacja materiałów niejawnych pracowników merytorycznych w celu rozliczenia urządzeń ewidencyjnych oraz ustalenia zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym;
 • Archiwizowanie materiałów niejawnych obsługiwanych komórek organizacyjnych KWP w Rzeszowie w celu rozliczenia urządzeń ewidencyjnych;
 • Wykonywanie czynności technicznych związanych z nanoszeniem zmian na dokumentach i informatycznych nośnikach danych oraz w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych, w celu udokumentowania zmiany lub zniesienia klauzuli tajności;
 • Udostępnianie dokumentów niejawnych policjantom i pracownikom posiadającym stosowne poświadczenia bezpieczeństwa na czas realizacji przez nich spraw, w celu spełnienia właściwych przepisów ustawy;
 • Prowadzenie, aktualizowanie zbioru niejawnych aktów prawnych w celu zapoznania z ich treścią kierowników obsługiwanych komórek organizacyjnych i podległych im policjantów i pracowników.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku pracy w administracji
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku i ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
 • Znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności
 • Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych
 • Znajomość zarządzenia 2020 KGP z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji
 • Znajomość zarządzenia nr 20 MSWiA z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Znajomość zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji
 • Znajomość ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
 • Znajomość obsługi komputera, w tym programu biurowego MS Office (Word, Excel)
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, dyspozycyjność, komunikatywność, asertywność
 • Umiejętność pracy w zespole, zdolność rozwiązywania problemów
 • Poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Upoważnienie do wykonywania czynności technicznych związanych ze zmianą i zniesieniem klauzuli tajności na dokumentach i materiałach niejawnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, potwierdzających długość i rodzaj doświadczenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 02.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów
  Sekretariat Wydziału Kadr i Szkolenia
  budynek A, II piętro

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.kwp.@rz.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, prosimy o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody skutkować będzie odrzuceniem Pani/Pana oferty.
W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwaracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 858 2672.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2538

Wytworzył/odpowiada: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie

Jednostka organizacyjna: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Udostępnił: Katarzyna Walas-Pondo

Komórka organizacyjna: Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie

Wprowadzono: 27.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×