Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Ogłoszenie o naborze nr 11807ARCHIWALNE z dnia 08.06.2017 r.

 • Oferty do
  19

  czerwca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

Zespół ds. roszczeń i Podwykonawców Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w RzeszowieMiejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Oddział GDDKiA w Rzeszowie
Ul. Sikorskiego 49C
35-304 Rzeszów

Adres urzędu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz sumienności, -obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: -praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych powyżej 4 godzin, -budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, -praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. - budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

ZAKRES ZADAŃ

 • sporządzanie i na bieżąco prowadzenie ewidencji wykonywanych zadań w zakresie monitorowania roszczeń wykonawców,
 • prowadzenie spraw związanych z weryfikacją, analizą i uzgadnianiem pod względem formalno-prawnym oraz opiniowaniem pod względem merytorycznym roszczeń na kontraktach prowadzonych przez Zespoły Kierownika Projektu,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi i Centralą w zakresie sprawozdawczości dotyczącej stanu rozstrzygnięcia wszystkich roszczeń na zadaniach prowadzonych przez Wydział Realizacji,
 • analiza zagrożeń oraz ryzyk występujących na kontraktach, współpraca z Zespołami Kierownika Projektu w zakresie ich ograniczenia, w szczególności w zakresie ewentualnych opóźnień i dodatkowych kosztów realizacji inwestycji,
 • monitorowanie, we współpracy z Zespołami Kierowników Projektu spraw związanych z nieregulowanymi płatnościami na rzecz Podwykonawców i Przedsiębiorców na zadaniach prowadzonych przez Zespoły Kierowników Projektów, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze drogownictwie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów KC, KPC KPA, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska,
 • znajomość wytycznych wz. kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy UE, znajomość warunków kontraktowych FIDIC,
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych w zakresie - Pakiet MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub techniczne drogowe lub budowlane lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania inwestycjami,
 • przeszkolenie z zakresu finansowania, roszczeń, kwalifikowalności wydatków unijnych rozliczania projektów unijnych, warunków kontraktowych FIDIC.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.06.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informacja o metodach naboru:
- analiza złożonych aplikacji,
- pisemny test wiedzy (w przypadku dużej ilości aplikacji spełniających wymagania formalne)
- rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.). Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (17) 85-340-71 nr wew.214.Liczba odwiedzin: 2522

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Udostępnił: Izabela Grzybek

Komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 08.06.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×