Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Ogłoszenie o naborze nr 49292ARCHIWALNE z dnia 14.06.2019 r.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy dokumentalista

do spraw: obsługa dokumentacji wyborczej

Oddział II - Gromadzenia, Opracowania i Zabezpieczania ZasobuMiejsce wykonywania pracy:

Rzeszów

Adres urzędu:

35-612 Rzeszów, ul. Władysława Warneńczyka 57

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu, jak również na terenie miasta Rzeszowa i okolic (obsługa wynajętych magazynów), praca przed komputerem. Sam budynek Archiwum pozbawiony jest barier architektonicznych, takowe mogą pojawiać się w wynajmowanych magazynach. Możliwe częste delegacje poza miejsce pracy - przejmowanie dokumentacji od komisji wyborczych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przejmowanie, obsługa oraz brakowanie dokumentacji wyborczej w celu realizacji Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego w sprawie sposobu przekazy-wania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów
 • Prowadzenie prac ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych materiałów archiwalnych w celu poprawy dostępności do tych archiwaliów
 • Kontrola bieżąca zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym przejętej dokumentacji oraz wykonywanie innych prac ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych
 • Zbieranie informacji o potrzebach magazynowych i przekazywanie jej kierownikowi oddziału.
 • Przygotowanie informacji na temat przechowywanej dokumentacji na potrzeby dyrektora Archiwum i instytucji (osób) zewnętrznych
 • Utrzymywanie regularnych kontaktów z jednostkami organizacyjnymi przekazującymi dokumentację wyborczą do Archiwum oraz delegaturami Krajowego Biura Wyborczego
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do skanowania w celu ich udostępniania w sieci i propagowania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów archiwalnych
 • Znajomość przepisów prawa wyborczego
 • Umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Office – Word, Excel)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historia - specjalność archiwalna lub prawo
 • staż pracy: co najmniej 1 rok praca w charakterze archiwisty

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Rzeszowie
  35-612 Rzeszów
  ul. Władysława Warneńczyka 57

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie, 35-612 Rzeszów, ul. Wł. Warneńczyka 57
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: informatyk@rzeszow.ap.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Archiwum Państwowe w Rzeszowie, 35-612 Rzeszów, ul. Wł. Warneńczyka 57
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Archiwum Państwowe w Rzeszowie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

1.   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wybranymi kandydatami / kandydatkami (drogą elektroniczną lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.
2.   Proponowane wynagrodzenie brutto: 3.000 zł brutto
3.   Oświadczenia prosimy składać zgodnie z zamieszczonym wzorem.
4.   Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
5.   Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
6.   Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do Urzędu.
7.   Oferty można osobiście składać w siedzibie Urzędu (sekretariat) w godz. 7.30 – 15.30 oraz listownie z dopiskiem na kopercie „NABÓR”.
8.   Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3160

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Udostępnił: Paweł Dudek

Komórka organizacyjna: kadry

Wprowadzono: 14.06.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×