Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

Ogłoszenie o naborze nr 57566ARCHIWALNE z dnia 19.11.2019 r.

 • Oferty do
  10

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: inspekcji i orzecznictwa

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w PrzeworskuMiejsce wykonywania pracy:

Przeworsk

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku
ul. Lwowska 16
37-200 Przeworsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Pomieszczenia biurowe znajdują się na trzecim piętrze budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę. Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu przeworskiego, praca na wysokości. Kierowanie samochodem służbowym. Kontakt z interesantami.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych
 • sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie wniosków oraz innych dokumentów przewidzianych przepisami szczególnymi
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń z zakresu Prawa budowlanego
 • opracowywanie i przekazywanie sprawozdań, analiz, zestawień dla właściwych jednostek
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • staż pracy: co najmniej 1 rok w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • prwo jazdy kat.B
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • wiedza techniczna, umiejętność fachowej oceny zjawisk i rozwiązań technicznych
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • umiejętność wykładni przepisów prawa
 • komunikatywność, umiejętności organizacyjne
 • umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych stosowanych podczas kontroli w terenie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • kopia dokumentu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów spełniających wymagania dodatkowe w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku
  ul. Lwowska 16
  37-200 Przeworsk
  III piętro, pok. 38

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Przeworsku ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: przeworsk@pinb.info.pl tel. 16 648-31-11
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.
Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane o kolejnych etapach naboru.
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3015

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przeworsku

Udostępnił: Ewa Kalamarz-Ogryzek

Komórka organizacyjna: PINB Przeworsk

Wprowadzono: 19.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×