Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Ogłoszenie o naborze nr 44936ARCHIWALNE z dnia 25.03.2019 r.

 • Oferty do
  8

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Przemyśl

Adres urzędu:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

WARUNKI PRACY

- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej - praca w systemie jednozmianowym, - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - część czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym (również powyżej 4 godzin dziennie np. opracowywanie ekspertyz), - brak podległych pracowników. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesięcu z przedstawicielami firm zewnętrznych świadczących usługi serwisowe w celu ustaleń możliwości naprawy i dostępu do części zamiennych, uzyskania porad serwisowych oraz nadzoru realizacji i odbioru wykonywanych usług. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: I piętro w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Stanowisko stworzone w celu prowadzenia dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru nad stanem technicznym oraz organizowania i wykonywania montaży, napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania eksploatowanych w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych oraz opracowywania ekspertyz oraz klasyfikacji sprzętu łączności. CZYNNIKI SZCZEGÓLNIE UTRUDNIAJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ: praca w terenie, naprawy niektórych urządzeń przeprowadzane są pod napięciem lub po ściągnięciu osłon. Część zadań wykonywanych jest w terenie oraz w Placówkach SG. Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie montaży, napraw awaryjnych, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń zasilania awaryjnego w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy.
 • Opracowywanie ekspertyz oraz dokonywanie klasyfikacji i weryfikacji sprzętu i urządzeń zasilania awaryjnego w zakresie oceny stanu technicznego w celu wydania opinii dotyczącej dalszego przeznaczenia.
 • Prowadzenie dokumentacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych w celach ewidencyjnych i racjonalnego rozdziału środków.
 • Wykonywanie montaży, modernizacji, przeglądów i pomiarów parametrów instalacji teletechnicznych i uziomowych w celu utrzymania w sprawności zapewniającej ciągłe przetwarzanie informacji niezbędnych do ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego.
 • Wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń elektronicznych eksploatowanych w BiOSG w celu utrzymania w stałej gotowości do pracy
 • Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym sprzętu i urządzeń łączności eksploatowanego w BiOSG w celu utrzymania w stałej gotowości do pracy.
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji serwisowej – zlecenia pracy w celu rozliczenia części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z przepisami zawartymi w wytycznych o prowadzeniu gospodarki materiałowej.
 • Konserwowanie oraz nadzór nad oddanym do użytku mieniem w celu utrzymania urządzeń w należytej sprawności technicznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie elektryczne / elektro-mechaniczne / elektroniczne / informatyczne / teleinformatyczne
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z wykonywaniem prac serwisowych urządzeń i systemów awaryjnego zasilania lub sprzętu elektronicznego
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu i urządzeń awaryjnego zasilania.
 • Obsługa komputera, pakietu biurowego i programów specjalistycznych eksploatowanych urządzeń.
 • Wiedza z zakresu elektroniki i informatyki niezbędna do napraw sprzętu elektronicznego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjowania, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, pracy w stresie, pod presją czasu.
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu (dostępna również na stronie internetowej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej)
 • W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne: kopie dokumentów potwierdzajacych niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalajace stopień niepełnosprawności lub kopie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w przypadku jego posiadania.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
  ul. Mickiewicza 34,
  37 - 700 Przemyśl
  Dokumenty należy składać listownie lub osobiście w Kancelarii Jawnej znajdującej się pod adresem jak wyżej.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG w Przemyślu:

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732000, e-mail: komendant.biosg@strazgraniczna.pl
 2. inspektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji BiOSG, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, tel. +48 16/6732110, email: woi.biosg@strazgraniczna.pl
 3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. „c” w związku z lit. „a” RODO) oraz art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy oraz art. 26 i nast. Ustawy o Służbie Cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Bieszczadzkim Oddziale SG;
 4. podanie swoich danych jest dobrowolne, osoba, która ich nie poda nie będzie mogła brać udziału w naborze do pracy;
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób, który spowoduje zautomatyzowane podjęcie decyzji wobec Pani/Pana, jak również Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu;
 6. Pani/Pana dokumenty, złożone do celów rekrutacyjnych będą przechowywane w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia naboru do pracy. Złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu procedury naboru, dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostają komisyjnie zniszczone. Dokumenty osoby przyjętej do pracy zostaną włączone do teczki akt osobowych, a po zakończeniu pracy zostaną z archiwizowane i będą przechowywane przez okres 50 lat liczone od roku następnego po zakończeniu bieżącego roku kalendarzowego;
 7. z chwilą zakończenia procedury naboru, zakres przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych, kandydatów nieprzyjętych do pracy zostaje ograniczony do: imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania oraz rodzaju i nazwy aplikowanego stanowiska i będą przetwarzane przez okres do 10 lat od dnia złożenia dokumentów do celów statystycznych. Po upływie w/wym. okresu, dane zostaną bezpowrotnie, automatycznie usunięte;
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych innym niż podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, jak również do organizacji międzynarodowych;
 10. ma Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od ADO informacji, czy Pani/Pana dane są przetwarzane i w jakim zakresie,
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • żądania usunięcia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

1. Wynagrodzenie zasadnicze na powyższym stanowisku wynosi 3 023,01 zł brutto plus ewentualnie dodatek za wysługę lat (zgodnie z indywidualnym stażem pracy) .
2. Oferty niekompletne lub otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 08.04.2019 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia to m.in. kopia świadectwa / dyplomu ukończenia szkoły. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy to np. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie - RODZAJ i DŁUGOŚĆ (CZAS, OKRES). Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi to kopia świadectwa kwalifikacyjnego.
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
9. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne proszę o dołączenie do aplikacji kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub kopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką aplikację, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Ponadto, w liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (dokładna nazwa stanowiska oraz ewentualnie nr ogłoszenia), o które kandydat/kandydatka się ubiega. DOKUMENTACJĘ NALEŻY SKŁADAĆ W JĘZYKU POLSKIM, W INNYM PRZYPADKU WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE SPORZĄDZONEGO TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW Z JĘZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEZ UPRAWNIONEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2254, 16 673 2875, 16 673 2077.Liczba odwiedzin: 2042

Wytworzył/odpowiada: Komendant Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Udostępnił: Janusz Janzer

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 25.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×