Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Ogłoszenie o naborze nr 19047ARCHIWALNE z dnia 07.12.2017 r.

 • Oferty do
  4

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i InformatykiMiejsce wykonywania pracy:

Przemyśl

Adres urzędu:

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl

WARUNKI PRACY

- czas pracy zgodnie z ustawą o służbie cywilnej (praca w systemie jednozmianowym), - praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, - część czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym (również powyżej 4 godzin dziennie np. opracowywanie ekspertyz), - brak podległych pracowników. Kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu z przedstawicielami firm zewnętrznych świadczących usługi serwisowe w celu ustaleń możliwości naprawy i dostępu do części zamiennych, uzyskania porad serwisowych oraz nadzoru realizacji i odbioru wykonywanych usług. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: I piętro w budynku wielokondygnacyjnym na terenie kompleksu koszarowego Komendy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, ul. Mickiewicza 34, 37 - 700 Przemyśl. Budynek ten nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Praca administracyjna i fizyczna z komputerem, narzędziami warsztatowymi i urządzeniami pod napięciem elektrycznym. Większość zadań wykonywanych jest u użytkowników sprzętu na terenie komendy BiOSG poza pomieszczeniami biurowymi Sekcji Serwisu. Część zadań wykonywanych jest w terenie ,poza siedzibą Komendy Oddziału, w Placówkach SG. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz inne elektryczne urządzenia biurowe (np. telefon, fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner) oraz warsztatowe. Na zewnątrz budynku znajdują się miejsca parkingowe dla pracowników. Cel istnienia stanowiska: nadzór nad stanem technicznym oraz wykonywanie montaży, napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń systemów zabezpieczeń i monitoringu eksploatowanych w oddziale i podległych komórkach organizacyjnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie montaży, napraw awaryjnych, przeglądów i konserwacji sprzętu i urządzeń systemów zabezpieczeń i monitoringu w celu utrzymywania w sprawności zapewniającej ciągłe przetwarzanie informacji niezbędnych do ochrony obiektów,
 • opracowywanie ekspertyz oraz dokonywanie klasyfikacji i weryfikacji sprzętu i urządzeń systemów zabezpieczeń i monitoringu w zakresie oceny stanu technicznego w celu wydania opinii dotyczącej dalszego przeznaczenia,
 • konfiguracja i programowanie urządzeń systemów zabezpieczeń i monitoringu w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb oraz wymogów technicznych,
 • wykonywanie montaży, modernizacji, przeglądów i pomiarów parametrów instalacji teleinformatycznych w celu utrzymywania w sprawności zapewniającej ciągłe przetwarzanie informacji i niezbędnych do ochrony obiektów,
 • wykonywanie napraw sprzętu i urządzeń elektronicznych eksploatowanych w BiOSG w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy,
 • nadzór nad stanem technicznym sprzętu i urządzeń systemów zabezpieczeń i monitoringu eksploatowanych w BiOSG w celu utrzymywania stałej gotowości do pracy,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji serwisowej - zlecenia pracy w celu rozliczania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z przepisami zawartymi w wytycznych o prowadzeniu gospodarki materiałowej,
 • konserwowanie oraz nadzór nad oddanym mu do użytku mieniem w celu utrzymania urządzeń w należytej sprawności technicznej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie elektryczne/elektro-mechaniczne / elektroniczne/informatyczne/teleinformatyczne
 • staż pracy: powyżej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy związanej z wykonywaniem instalacji, konserwacji i konfiguracji urządzeń systemów monitoringu lub zabezpieczenia technicznego
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu projektowania, instalowania i serwisu systemów alarmowych, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej. Obsługa komputera, pakietu biurowego i programów specjalistycznych eksploatowanych urządzeń. Wiedza z zakresu elektroniki i informatyki niezbędna do napraw sprzętu elektronicznego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Posiadanie certyfikatów, autoryzacji i świadectw ukończenia kursów specjalistycznych w dziedzinie systemów zabezpieczeń i monitoringu.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjowania, rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, pracy w stresie, pod presją czasu.
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów (certyfikatów) potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania certyfikatów, autoryzacji i świadectw ukończenia kursów specjalistycznych w dziedzinie systemów zabezpieczeń i monitoringu.
 • Kopie innych dokumentów potwierdzajacych kwalifikacje zawodowe lub uprawnienia, ukończonych kursów lub szkoleń.
 • W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne: kopie dokumentów potwierdzajacych niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalajace stopień niepełnosprawności lub kopie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, w przypadku jego posiadania.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej
  ul. Mickiewicza 34,
  37 - 700 Przemyśl
  Dokumenty należy składać listownie lub osobiście w Kancelarii Jawnej znajdującej się pod adresem jak wyżej.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

1. Wynagrodzenie zasadnicze na powyższym stanowisku wynosi 2 857,61 zł brutto plus ewentualnie dodatek za wysługę lat (zgodnie z indywidualnym stażem pracy) .
2. Oferty niekompletne lub otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego).
3. Uzupełnianie ofert jest możliwe poprzez Urząd Pocztowy lub Kancelarię Jawną w terminie do dnia 04.01.2018 r.
4. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia to m.in. kopia świadectwa / dyplomu ukończenia szkoły. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy to np. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie - rodzaj i długość. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku: eksploatacji i obsługi to kopia świadectwa kwalifikacyjnego.
5. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
6. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
7. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
8. Aplikacje osób niezakwalifikowanych do dalszych etapów naboru zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
9. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku składania ofert przez osoby niepełnosprawne proszę o dołączenie do aplikacji kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (aktualne orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności lub kopię orzeczenia lekarza orzecznika ZUS).
10. Prosimy o kompletne kserokopie dokumentów.
11. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi naboru na stanowiska cywilne, które są dostępne na stronie BiOSG w zakładce: " PRACA W BiOSG" pod adresem: http://www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/praca-w-biosg/pracownicy-cywilni
12. Prosimy o korzystanie ze wzoru oświadczenia obowiązującego przy naborze do pracy, który jest również dostępny na stronie BIP BiOSG, w zakładce "Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej" pod adresem: http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu
13. UWAGA! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części: Dokumenty i oświadczenia niezbędne. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane i uwiarygodnione własnoręcznym podpisem dokumenty i oświadczenia. Za aplikację uwiarygodnioną własnoręcznym podpisem uważa się taką aplikację, w której list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia są opatrzone przez kandydatkę/kandydata DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. Ponadto, w liście motywacyjnym należy wskazać stanowisko (nazwa stanowiska oraz ewentualnie nr ogłoszenia), o które kandydat/kandydatka się ubiega.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 16 673 2074, 16 673 2875, 16 673 2077.Liczba odwiedzin: 2842

Wytworzył/odpowiada: Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Udostępnił: Anna Szurdak

Komórka organizacyjna: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Wprowadzono: 07.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×